Türkmenistanda dolandyryş edaralarynda elektron maglumat binýady dörediler

Türkmenistanda dolandyryş edaralarynda elektron maglumat binýady dörediler

Türkmenistanda ministrlikler, pudaklaýyn dolandyryş edaralary, welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň häkimlikleri awtomatlaşdyrylan elektron maglumat binýatlar ulgamyny döreder we onuň bir bitewi tehniki talapnamalara laýyklykda işlemegini üpjün eder.

Degişli Karara Türkmenistanyň Prezidenti gol çekdi. Resminama laýyklykda, awtomatlaşdyrylan elektron maglumat binýatlar ulgamyny 2022-nji ýylyň dekabr aýyna çenli işe girizmek bellenildi.
“Türkmenaragatnaşyk” agentligine Awtomatlaşdyrylan elektron maglumat binýatlar ulgamy hakyndaky bir bitewi tehniki talapnamalary işläp taýýarlamak we bellenen tertipde tassyklamak tabşyryldy.