Singapur Türkmenistan bilen işewür hyzmatdaşlygy ösdürmegi nazarlaýar

Singapur Türkmenistan bilen işewür hyzmatdaşlygy ösdürmegi nazarlaýar

Singapuryň biznes federasiýasy (SBF) Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy bilen özara bähbitli ykdysady hyzmatdaşlygy ösdürmäge taýýar. Bu barada Trend agentligine SBF-niň Baş ýerine ýetiriji müdiri Ho Men Kit habar berdi.

Ol iki ýurduň işewür gurluşlarynyň arasyndaky hyzmatdaşlygy giňeltmek üçin döwletara saparlarynyň amal edilmeginiň, aýratynam, söwda wekiliýeti bilen alyş-çalyş etmegiň, şeýle-de eksport we ykdysady çekişmeleriň geçirilmeginiň uly ähmiýetiniň bardygyny belledi.
Ho Men Kitiň aýtmagyna görä, iki ýurduň arasyndaky özara düşünişmek hakynda ähtnama gatnaşyklaryň mundan beýläk hem ösdürilmegine ýardam etmeli. Ol özara ykdysady habarlaryň we maglumatlaryň akymy bilen bilimleriň paýlaşylmagynyň SBF bilen Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň ýerine ýetirmäge ýykgyn etmeli bolan ähtnamanyň esasy wezipeleriniň biri bolup durýandygyny belledi.
Bellenilen özara düşünişmek hakynda ähtnamanyň maksady Türkmenistan bilen Singapuryň arasynda has ýakyn iş gatnaşyklaryny ösdürmek üçin mümkinçilikleri döretmekden, şeýle-de özara bähbitli ykdysady hyzmatdaşlyga ýardam edip biljek işleri kesgitlemekden ybarat.
Mundan başga-da, baş müdir özara düşünişmek hakynda ähtnamanyň SBF Türkmenistanyň işewür gurşawy bilen hyzmatdaşlyk üçin ýol açmak bilen, hem türkmen, hem singapur biznesine peýda getirjekdigini belledi.
Ho Men Kit SBF Söwda-senagat edarasyna dowam edýän COVID-19 pandemiýasy sebäpli geljekki hyzmatdaşlygyň meýilnamalaryny tamamlamak başartmandygyny belledi.
Umuman, Türkmenistandaky iş gurşawy barada aýtmak bilen, Ho Men Kit Türkmenistanyň Merkezi Aziýada Gazagystan we Özbegistan bilen bir hatarda üç sany esasy bazarlaryň biridigini belledi.

«Uly oba hojalyk binýadynyň sazlaşmagynda Türkmenistan uly güýje we daşary ýurt maýa goýujylary üçin köp sanly iş mümkinçiliklerine eýe» — diýip ol aýdýar.