Apple özüniň birinji ýüzýän dükanyny Singapurda açar

Apple özüniň birinji ýüzýän dükanyny Singapurda açar

Apple COVID-19 pandemiýasynyň ownuk söwda we syýahatçylyk pudagyna täsirini ýetirmegini dowam etdirýändigine garamazdan, Singapurda özüniň üçünji dükanyny açmakçy bolýar. Bu barada novostivl.ru habar berýär.

Bildirişe laýyklykda, tehnika ägirt özüniň üçünji dükanynyň Marina Bay Sands (MBS) toplumynda “tiz wagtdan” açyljakdygyny tassyklady, muňa garamazdan, dükanyň açylyş senesi heniz görkezilmedi.
Täze dükan 2011-nji ýyldan 2016-njy ýyllar aralygynda Avalon mega-gijeki klubynyň eýelän MBS-niň ýanyndaky suwda duran gümmez görnüşli desgasynda ýerleşdiriler.

“Apple Marina Bay Sands tiz wagtdan suwda dünýäde birinji Apple dükanynyň açylyşy mynasybetli Singapura getiriler” – diýip, kompaniýanyň wekili aýtdy.

Apple Jewel dükany resmi taýdan geçen ýylyň iýulynda açyldy. Orçard-roudda Knightsbridge merkezindäki, ýagny Günorta-Gündogar Aziýada birinji Apple dükany 2017-nji ýylda açyldy.
Häzirki wagtda Singapurda diňe käbir dükanlar doly bolmagynda galýar, çünki söwda COVID-19 pandemiýasynyň netijesinden güýçli zyýan çekdi. Ownuk söwda iýunda geçen ýyldaky bilen deňeşdirilende 27,8% pese gaçdy, iýunda Singapura geçen ýylyň degişli döwründäki tas 1,6 mln bilen deňeşdirilende bary-ýogy 2200 syýahatçy bardy.