«Türkmenistan» DTB maldarçylyk hojalyklaryny ösdürmek üçin karz berýär

«Türkmenistan» DTB maldarçylyk hojalyklaryny ösdürmek üçin karz berýär

«Türkmenistan» döwlet täjirçilik banky raýatlara bölünip berlen ýerlerde hususy hojalygy alyp barmak üçin kiçi göwrümli karzlary (mikrokarz) hödürleýär diýip, «Maru-şahu-Jahan» gazeti habar berýär.

Ýyllyk 10 göterimli, 3 ýyla çenli möhletli (alty aýlyk ýeňillikli döwür bilen) 30,000 manata çenli karz raýatlara oba hojalygyny, maldarçylygy, oba hojalyk önümleriniň we ýerli çig mallaryň önümçiligini ösdürmek maksady bilen, esasy we dolanyşyk kapitalyny edinmegi üçin bölünip berilýär. Karzyň şertleri - tölege ukyply adamyň kepil geçmegi ýa-da emlägiň girew goýulmagy.
Karz almak üçin «Türkmenistan» DTB-niň merkezi edarasyna, şeýle hem şahamçalaryna ýüz tutmaly.
«Türkmenistan» DTB-niň merkezi edarasynyň telefon belgisi: 44-02-65.
Şahamçalaryň salgylaryny bankyň web sahypasyndan almak mümkin.