Donald Tramp Gurbanguly Berdimuhamedowa hat iberdi

Donald Tramp Gurbanguly Berdimuhamedowa hat iberdi

Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Prezidenti Donald Tramp Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowa hat iberdi. Hatda amerikan halkynyň adyndan ABŞ-nyň Garaşsyzlygynyň iki ýüz kyrk dört ýyllygy mynasybetli Türkmen Lideriniň iberen gutlag sözleri üçin hoşallyk bildirilýär.

«4-nji iýul Amerikanyň Birleşen Ştatlary üçin amerikan halkynyň taryhyna hem-de biziň buýsanýan demokratik we azatlyk ugrundaky däplerimize biziň gatnaşyklarymyzyň nukdaýnazaryndan aýratyn möhüm senedir. Biz Garaşsyzlyk gününi baýram etmek bilen, Amerikanyň taryhynda ýaşaýyş, azatlyk we bagta ymtylmak baradaky aýrylmaz hukuklary kepillendirmegiň hatyrasyna özlerini pida edenlere hormatymyzy bildirýäris» diýlip hatda bellenilýär.

«Biz hemişe dostlarymyz we pikirdeşlerimiz bilen hyzmatdaşlyk gatnaşyklarymyzyň pugtalandyrylmagyna ymtylýarys hem-de gymmatlyklarymyzyň we maksatlarymyzyň geljekde ýüze çykyp biljek islendik kynçylyklaryň öňünde bilelikde işlemek üçin ylham çeşmesi bolup hyzmat etjekdigine ynanýarys. Şeýle hem biz dünýäniň ähli adamlary üçin parahatçylygyň, gülläp ösüşiň we sagdynlygyň gazanylmagyny maksat edinýäris» diýip Tramp belleýär.