Londonda internet tizliginiň täze rekordy goýuldy

Londonda internet tizliginiň täze rekordy goýuldy

Beýik Britaniýadan hünärmenler sekuntda akla sygmajak 178 terabite (Tbit/s) ýetmegi başardylar, netijede internet arkaly maglumatlary iberme tizliginiň rekordy täzelendi. Bu barada rueconomics.ru habar berýär.

Ol bar bolan optika süýümli tolkunlaryň ulanylmagy bilen bellige alyndy. Onuň üsti bilen maglumatlaryň köp bölegini ibermek üçin KDDI Research kompaniýasynyň, Londonyň uniwersitet kollejiniň hem-de Xtera kompaniýasynyň inženerleri tarapyndan täze tehnologiýalar işlenip düzüldi.
Şu günki günde iň tiz internete Ýaponiýanyň ýaşaýjylary eýe. Ýaponiýada maglumatlary 10 Gbit/s tizlik bilen ibermek bolýar. Britan innowasion tehnologiýalary bu görkezijini 9 TGs çenli artdyrmaga mümkinçilik berdiler. Şeýlelik bilen, Londonda internetiň dünýäde iň ýokary tizligi bellige alyndy.
Ylmy iş barada doly maglumatlary “IEEE Photonics Technology Letters” žurnaly neşir etdi. Materiala laýyklykda, alymlara tolkunlaryň uzynlygynyň fazasyny, ýagtylygyny we polýarizasiýasyny üýtgedýän signallaryň sazlaşygyny kämilleşdirmek başartdy. Ýönekeý söz bilen aýdylanda, olar signaly ibermekde ýokary tizligi beren ähli bar bolan tehnologiýalary birleşdirmek arkaly gibrid ulgamyny döretmegi başardylar.
ABŞ-nyň Energetika ylymlarynyň tory tarapyndan taýýarlanylan birleşme 400 Gbit/s maksimal tizlige ýetýär.