Putin howpsuzlyk ulgamynda Türkmenistan bilen hyzmatdaşlyk Ylalaşygyny tassyklatmaga hödürledi

Putin howpsuzlyk ulgamynda Türkmenistan bilen hyzmatdaşlyk Ylalaşygyny tassyklatmaga hödürledi

Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin Döwlet Dumasynyň ratifikasiýasyna Türkmenistan bilen howpsuzlyk ulgamynda hyzmatdaşlyk barada şertnamany girizdi. Onuň teksti Dumanyň elektron bazasynda ýerleşdirildi. Bu barada ТАSS habar berýär.

Resminama 2003-nji ýylyň 10-njy aprelinde Moskwada gol çekilipdi.

“Ylalaşyk bilen taraplaryň halkara terrorçylyk, guramaçylykly jenaýatçylyk, ykdysady jenaýatçylyk, ýollarda howpsuzlyga garşy gönükdirilen jenaýat işleri, neşe serişdeleriniň bikanun dolanyşygy, jenaýat ýoly bilen alnan girdejileriň kanunylaşdyrylmagy, gizlin migrasiýa, kontrabanda, şol sanda medeni gymmatlyklaryň bikanun çykarylmagy bilen göreşde hyzmatdaşlyk etmek göz öňünde tutulýar” – diýlip, düşündiriş hatynda aýdylýar.

Ylalaşyga gatnaşyjylar “ekologiki howpsuzlyk we daşky gurşawy goramak pudagynda hem hyzmatdaşlyk edýärler”.

“Şertnama bilen taraplaryň ikitaraplaýyn gyzyklanmany döredýän meseleler boýunça yzygiderli esasda maslahatlary geçirmek işi gurnalýar” – diýlip, düşündiriji materiallarda aýdylýar.

Şertnamada “taraplaryň özüniň territoriýasyny beýleki tarapyň howpsuzlygynyň zyýanyna ulanmaga ýol bermeýändigi” görkezilýär. Şunuň bilen birlikde, ylalaşyk üçünji döwletiň garşysyna gönükdirilmeýär we RF-iň hem-de Türkmenistanyň gatnaşýan beýleki halkara şertnamalaryndan gelip çykýan hukuklaryna we borçlaryna täsirini ýetirmeýär.
RF-iň hökümetiniň jemlemesine laýyklykda, resminama “Merkezi Aziýada we Hazar sebitinde parahatçylygy we durnuklylygy saklamak isleglerine jogap berýär”, onuň durmuşa geçirilmegi federal býujetiň goşmaça çykdajylaryna getirmez.