«Facebook» ulanyjylaryň biometrik maglumatlaryny bikanun ýygnamakda aýyplandy

«Facebook» ulanyjylaryň biometrik maglumatlaryny bikanun ýygnamakda aýyplandy

“Facebook” ulanyjylaryň biometrik maglumatlaryny bikanun ýygnamakda aýyplandy. Bu barada “Business Insidere” salgylanyp, piter.tv habar berdi.

Habar berlişine görä, “Facebook”-yň eýeçilik edýän “Instagram” sosial ulgamynyň 100 milliondan gowrak ulanyjynyň biometrik maglumatlaryny bikanun saklaýandygy güman edilýär. Şunuň bilen baglylykda, sosial ulgama garşy kazyýet işi gozgaldy.
Şikaýatçylar "Instagram"-yň şahsy anyklamak üçin ýüz tanamak funksiýasyny girizendigini aýtdy. Munuň netijesinde, programmanyň maglumatlar bazasynda saklanýan "ýüz şablony" döredilýär. Onuň kömegi bilen, tor ulanyjylaryň ýazgylarynda görkezilen adam ýüzlerini hatda olar "Instagram" ulanmaýan hem bolsalar skanirleýär.
Amerikanyň Birleşen Ştatlary bu tejribäniň Illinoýs ştatynyň kanunyny bozýandygyny aýtdy. Gürrüň ulanyjylaryň habary we razyçylygy bolmazdan, şahsy maglumatlary ýygnamagyň mümkin däldigi hakda barýar. Eger-de “Facebook” günäkär hasaplansa, şeýle düzgün bozulmalaryň her biri üçin 1000 dollardan 5000 dollar aralygynda jerime tölemeli bolar. Jerimäniň mukdary jemi 500 milliard dollara ýetip biler.