Türkmenistanyň Prezidenti Beýrutda bolup geçen partlama zerarly Liwanyň Prezidentine gynanç bildirdi

Türkmenistanyň Prezidenti Beýrutda bolup geçen partlama zerarly Liwanyň Prezidentine gynanç bildirdi

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Liwan Respublikasynyň Prezidenti Mişel Auna Beýrutyň portunda bolup geçen partlama netijesinde köp sanly adam pidalary, şikes ýetmeleri hem-de uly möçberli weýrançylyklar zerarly gynanç hatyny iberdi.

Döwlet Baştutany şu agyr pursatda Türkmenistanyň halkynyň we Hökümetiniň adyndan, şeýle hem hut öz adyndan gurban bolanlaryň dogan-garyndaşlaryna hem-de ýakynlaryna ýürekden gynanjyny hem-de medet beriji sözlerini, ejir çekenlere bolsa tiz wagtda sagalmaklary baradaky dileglerini beýan etdi.
Soňky maglumatlara görä, partlama zerarly azyndan 135 adam aradan çykdy. Bu barada Liwanyň Saglygy goraýyş ministrligine salgylanyp, çarşenbe güni Al Jazeera teleýaýlymy habar berýär. Ejir çekenleriň sany 5 müňe ýetdi, onlarça adam dereksiz ýiten diýlip hasaplanylýar.

Belläp geçsek, sişenbe güni Liwanyň Harby deňiz güýçleriniň bazasynyň golaýynda Beýrutyň deňiz portunda uly partlama bolup geçdi. Partlama tolkuny netijesinde onlarça öýler, awtomobiller ýok edildi we ýumruldy. Şäheriň etraplarynyň aglabasynyň aýnalary pytrady.
Ýerli häkimiýetiň berýän maglumatlaryna görä, gümrük gullugy tarapyndan 2015-nji ýylda ele salnyp, ammarda saklanylan 2,7 müň tonna ammiak selitrasy partlamanyň sebäbi bolup biler. Liwanda matam yglan edildi. Şähere iki hepdelik adatdan daşary ýagdaý girizildi.