Türkmenistan, Azerbaýjan we Owganystan bitewi logistika merkezini döredýär

Türkmenistan, Azerbaýjan we Owganystan bitewi logistika merkezini döredýär

Aşgabat, Baku we Kabul ulag we aragatnaşyk pudagynda hyzmatdaşlyk boýunça iş toparynyň ilkinji ýygnagyny geçirdi. Bu üçtaraplaýyn ýygnak duşenbe güni wideo maslahat arkaly geçirildi diýip, ORIENT habar berýär.

Wekiliýete Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň senagat we kommunikasiýa toplumyna gözegçilik edýän orunbasary Baýramgeldi Öwezow, Azerbaýjanyň premýer-ministriniň orunbasary Şahin Mustafaýew we Owganystanyň Merkezi bankynyň başlygynyň wezipesini ýerine ýetiriji Ajmal Ahmadi ýolbaşçylyk etdi.
Gepleşikleriň gün tertibinde Lazurit geçelgesiniň bitewi logistika merkezini döretmek, nyrh syýasaty we ulag hyzmatlary, ýüklemek we düşürmek amallary, şeýle hem harytlary ýurduň esasy ulag merkezlerinde saklamak boýunça nyrh syýasaty we töleg ýeňillikleri bar. Mundan başga-da, onda Owganystan - Türkmenistan - Azerbaýjan ýolunyň ugrunda "ýaşyl geçelge" döretmäge goşant goşjak gümrük amallaryny ýeňilleşdirmegiň tärleri, şeýle hem bu ýoluň sanly atlasynyň taýýarlanylmagy göz öňünde tutulypdyr. Bu meseleleriň hemmesi 2020-nji ýylyň 2-nji iýulynda Türkmenistanyň, Owganystanyň we Azerbaýjanyň Prezidentleriniň wideo maslahatynda gozgalypdy we şonda Gurbanguly Berdimuhamedow üç ýurdy birleşdirýän Lazurit geçelgesiniň işlemegi üçin bitewi logistika merkezini döretmegi teklip edipdi.
Bu üç ýurduň amatly geostrategiki ýagdaýy Ýewraziýa yklymynyň ähli geografik ugurlarynda durnukly ulag ýollaryny döretmek üçin giň mümkinçilikleri açýar. Dünýädäki häzirki dowam edýän ýagdaýa we koronawirus pandemiýasy sebäpli dünýä ykdysadyýetiniň ýagdaýy sebäpli ýüze çykýan obýektiw kynçylyklara garamazdan, ýurtlaryň üçüsi hem häzirki wagtda öz aralarynda ýük gatnawlaryny köpeltmek boýunça iş alyp barýarlar. Şunuň bilen baglylykda, Türkmenistan serhet gözegçilik nokatlarynda girizilen çäklendirmelere garamazdan, Ymamnazar-Akina, Serhetabat-Turgundy we Türkmenbaşy halkara deňiz porty ýaly çatryk nokatlarynyň işini togtatmady.
Barlag-goýberiş nokadynda sanitariýa-epidemiologik, gümrük we migrasiýa düzgünlerini güýçlendirmek we ýol hereketiniň howpsuzlygyny üpjün etmek boýunça birnäçe möhüm çäreler geçirildi. Mundan başga-da, Türkmenbaşy we Baku portlarynyň arasynda "fider" gäminiň yzygiderli gatnawlary ýola goýuldy. Bitewi logistika merkeziň döredilmegi oňa gatnaşýan ýurtlaryň çäginde durnukly ýük gatnawlary üçin koridoryň döremegine goşant goşar.
Häzirki ýygnakda Türkmenistan ulag infrastrukturasynyň giň mümkinçiliklerini hödürledi hem-de Owganystanyň Akina we Turgundy beketleriniň geçiriş kuwwatyny ýokarlandyrmak teklibini goldady, şonuň bilen birlikde hem bu işe gatnaşmaga taýýardygyny mälim etdi.
Türkmenistanyň eýýäm suwuklandyrylan gazy demir ýol arkaly Owganystana eksport edýändigi, emma ýüki düşürmek üçin degişli infrastrukturanyň ýoklugy sebäpli awtoulaglaryň uzak wagtlap durmaly bolýandygy bellenildi. Şonuň üçin-de, ýük gatnawyny köpeltmek boýunça tehniki şertleriň döredilmegi taslamanyň zerur bölegini düzýär.
Gümrük amallaryny ýeňilleşdirmek we Owganystan - Türkmenistan - Azerbaýjan ugry boýunça "ýaşyl geçelge" döretmek barada aýdylanda bolsa, üç ýurduň gümrük gullugynyň arasynda maglumat alyş-çalşyny ýola goýmak üçin "bitewi penjire" we bitewi üstaşyr resminama hödürlemek teklip edilýär.
Maslahatda orta atylan teklipleriň hemmesi diýen ýaly goldanyldy.
Bu geçelgäniň maýa goýumlary we täjirçilik taýdan özüne çekijiligi şu ugurda bar bolan ulag we aragatnaşyk infrastrukturasy barada jikme-jik maglumat bilen Owganystan - Türkmenistan - Azerbaýjan marşrutynyň sanly atlasynyň işe girizilmegini artdyrmaga ýardam eder.