Alymlar haýsy örtügiň koronawirusdan goramakda has täsirlidigini kesgitlediler

Alymlar haýsy örtügiň koronawirusdan goramakda has täsirlidigini kesgitlediler

Awstraliýaly alymlar gorag örtükleriniň üç görnüşini deňeşdirip gördüler we olaryň täze görnüşli koronawirus ýokanjyndan goramakdaky netijeliligini kesgitlediler. Bu barada Gazeta.ru salgylanyp, Trend habar berýär.

Tejribäniň dowamynda elde ýasalan bir gatly we iki gatly mata örtükler, şeýle hem üç gatly hirurgik lukmançylyk örtükleri ​​deňeşdirildi diýlip, habarda aýdylýar. Alymlar hatda bir gatly örtügiň ​​hem wirusyň keseli göterijiden ýokuşmak howpuny peseldýändigini anykladylar. Şeýle-de bolsa, iki gatly örtükler ​​ondan has täsirli bolup çykdy, şonuň üçin hünärmenler mata örtükler saýlananda, azyndan iki gatdan ybarat bolanlaryny saýlamagy maslahat berýärler.
Muňa garamazdan, ahyrky netijede barlaglar örtükleriň iň täsirlisiniň üç gatly hirurgik lukmançylyk örtükler ​​bolandygyny görkezdi.