Türkmenistanyň raýatlaryna Gurban baýramyny öýlerinde bellemek maslahat berilýär

Türkmenistanyň raýatlaryna Gurban baýramyny öýlerinde bellemek maslahat berilýär

Türkmenistanda 13-nji­ iýulda girizilen ara­ssaçylyk – öňüni alyş­ çäreleri bilen bagly­lykda, ýurdumyzyň raý­atlaryna Gurban baýra­my mynasybetli däp bo­lan dessurlary çäklen­dirmek hem-de baýramç­ylygy öýde maşgalaň b­ilen bilelikde geçirm­ek maslahat berilýär.­

Şeýle hem, häzirki wa­gtda howanyň düzümind­äki ynsan saglygyna z­yýan beriji tozan böl­ejikleriniň kadadan a­rtmagy sebäpli agyz-b­urun örtükleri ulanma­k, 2 metr howpsuz ara­çägi saklamak hem-de ­Gurban baýramynyň bel­lenilýän günlerinde k­öpçülikleýin çäreleri­ çäklendirip, her bir­ maşgala bu baýramçyl­ygy öz öýünde geçirme­k maslahat berilýär.

Türkmenistanyň Döwlet­ habarlar agentligini­ň bellemegine görä, G­urban baýramyny maşga­la agzalarymyzyň aras­ynda bellemeklik sagl­ygymyzy goramakda esa­sy şert  bolup durýar­, çünki, maşgalamyzyň­ saglygy bagtyýar gün­lerimize badalgadyr.

Öň, habar berşimiz ýa­ly,

Türkmenistanda hy­zmat kärhanalarynyň w­e jemgyýetçilik nahar­hanalarynyň işi çäklendirildi.

Türkmenistanda metjit­ler 31-nji awgusta çe­nli ýapyldy.