Smartfonlaryň ses düwmeleriniň täsin funksiýalary

Smartfonlaryň ses düwmeleriniň täsin funksiýalary

Smartfon — köp funksiýaly çylşyrymly enjam. Onuň düwmeleriniň mümkinçiligi niýetlenen maksatlaryndan has köpdür. Ses düwmeleri hem şeýle. Onuň esasy artykmaçlygy, seretmezden, hatda telefony jübüden ýa-da torbaňyzdan çykarmazdan hem ulanyp bolýandygynda. Bu düwmäniň has giň artykmaçlyklaryndan peýdalanmagyň birnäçe ýoly bar.

Programmalary işe girizmek
Ilki bilen smartfonyňyzda “QuickClick” programmasyny gurnamaly, bu ses düwmesi bilen dürli manipulýasiýaly programmalary çalt başlamaga kömek eder. Programmany ulanyp, amaly programmalaryň belli bir yzygiderliligini baglanyşdyryp bilersiňiz. Mysal üçin, kamerany işjeňleşdirmek üçin iki gezek basmak, el çyrasyny ýakmak üçin üç gezek basmak we ş.m.

Adatdan daşary ýagdaýlar
Gyssagly tiz kömege ýa-da polisiýa jaň etmek zerurlygy bar bolsa – ses düwmesini ýekeje gezek basmak ýeterlik. “QuickClick” kömekçi programmasyny ulanyp, düwmä jaň funksiýasyny sazlamaly. Ýa-da polisiýanyň belgisine derek islendik belgini hem baglap bilersiňiz.

Sekundomeri işletmek
Munda “Trainer Stopwatch” kömekçi enjamy ulanylýar. Onuň kömegi bilen sekundomer diňe ses düwmesi arkaly dolandyrylýar.

Çalt geçirmek
“XUpDown” diýlip atlandyrylýan “Xposed” moduly gurnamaly. Onuň kömegi bilen ses düwmesini brauzerde ýa-da programmalarda sahypany ýokaryk-aşak geçirmek üçin ulanyp bilersiňiz. Edil elektron kitaplardaky ýaly.

Smartfonyň işjeňleşdirilmegi
“Volume to Volume Button” programmasy ses düwmesini basyp, smartfony oýarmak üçin niýetlenendir. Ol, esasan, telefonyň ýakyp-öçürýän düwmäni ulanmak mümkin bolmadyk ýagdaýda ulanylýar. 

Aýdym-sazlary dolandyrmak
Bu – saz diňlemegi halaýanlar üçin gowy mümkinçilik. Smartfonyňyzda “Xposed Additions” programmasyny gurnamaly. Bu ekrana seretmezden, ses düwmesini basyp, bir aýdymdan başga aýdyma geçirmäge ýardam eder. Ýöriteläp smartfony açmak zerurlygyny aradan aýyrýan örän amatly usul.

Howpsuzlyk 
“Oops! AppLock” käbir programmalara girişi petiklemäge mümkinçilik berýär. Belli bir basma yzygiderliligi telefona rugsatsyz girişden gorar. Bu ýagdaýda programmanyň özi bellik görnüşinde gizlenýär.

Ekranyň skrinşoty
Munuň üçin ýokarky we aşakky ses düwmelerini bilelikde basmaly. Bu usul ähli Android enjamlarynda mümkindir. Örän oňaýlydygy üçin ol smartfon ulanyjylaryň arasynda meşhurdyr.

Kursor gözegçiligi
Tekstler bilen işleýän ulanyjylar üçin juda peýdaly funksiýa. Tekstli ekranda barmagyňyz bilen kursory gerekli ýerine ýetirmek gaty kyn. “Xposed XBlast Tools” modulyny gurmak bilen bu meseläni aňsatlaşdyryp bolar. Onuň kömegi bilen kursoryň dolandyryşyny ses düwmelerine berkitmek mümkin.

Şulardan görnüşi ýaly, şeýle ýönekeý düwmäniň ençeme mümkinçilikleri bar. Ol käbir programmalaryň ulanylyşyny aňsatlaşdyryp bilýär.