«Agzybirlik tilsimaty» kompaniýasynyň başlangyç önümçilik kuwwaty 200 müň personal kompýutere deň

«Agzybirlik tilsimaty» kompaniýasynyň başlangyç önümçilik kuwwaty 200 müň personal kompýutere deň

«Agzybirlik tilsimaty» bilelikdäki kärhanasy 200 müň personal kompýuterden ybarat bolan başlangyç önümçilik kuwwaty bilen döwlet bazaryna çykdy we daşary ýurt dilerleriniň ünsüni özüne çekmegi başardy. Türkmen kompýuter kompaniýasyna şeýle gyzyklanma logistika hem-de daşary ýurt analoglary bilen deňeşdirilende, 20% arzan bolan bahasy bilen şertlenendir.

Häzirki wagtda kompaniýa ýurdumyzyň birinji synp okuwçylary üçin noutbuklaryň uly tapgyryny taýýarlaýar. Öň, bu kompýuterler daşary ýurtlardan getirilýärdi, 2019-njy ýyldan başlap, olar hususy önümçiligimizdäki döwlet noutbuklary bilen çalşyryldy, diýip ORIENT habar berýär. 

Şu ýylda «Agzybirlik tilsimaty» noutbuklarda hususy inženerler tarapyndan işlenilen original plata shemasyny ulanyp, prosessoryň kuwwatlylygyny hem-de operatiw ýadyň göwrümini ýokarlandyrmak bilen noutbuklaryň modellerini kämilleşdirdi. Bilim gurşawynyň hünärmenleri tarapyndan bilelikde taýýarlanylan köp sanly okuw programmalary ykjam kompýuterleri kiçi synplaryň okuwçylary üçin hakyky kömekçä öwürýär.

«Agzybirlik tilsimaty» öz önümlerini patentledýär. Kärhananyň ýokary tejribeli hünärmenleri Hytaýyň milli reýtinginiň birinji setirini eýeleýän hem-de dünýäniň bilim reýtinglerinde orun alýan Sinhua uniwersiteti tarapyndan şahadatnama eýe boldular. 

«Agzybirlik tilsimaty» kärhanasynyň işgärleri üçin Microsoft we Intel ýaly daşary ýurt hyzmatdaşlary bilen bilelikde yzygiderli hünär ýokarlandyryş bilen bagly web-konferensiýalar hem-de maslahatlar geçirilýär. 

ORIENT-iň habar bermegine görä, häzirki wagtda 2000 sany PK tapgyry tabşyrmak üçin taýýar edilipdir. Komýuteriň platasy hem-de korpusy kärhananyň özi tarapyndan taýýarlanylan, bu kärhanada 12 görnüşli modelleriň toplumy bar. Monitorlar 24 we 27 dýuým ölçeglerinde. Hususy önümçilik işiniň tutuş toplumy klawiaturalar hem-de kompýuter syçanjyklary üçin özleşdirilen. Bilelikdäki kärhana sargyt edilen ýagdaýynda planşetleri hem-de serwer enjamlaryny çykarmak işini hem ýola goýmaga taýýar.

Ýylyň ahyryna çenli bu ýerde monobloklaryň önümçiligini işe girizmek meýilleşdirilýär. Häzir onuň modeli taýýarlanylýar, minimal trendinde onuň owadanlygynyň üstünde işlenilýär. BK-da önümiň hili we daşky görnüşi boýunça ulanyjylaryň islegini kanagatlandyrmak üçin ähli tagallalar edilýär.

Häzir kärhana döwlet sargytlarynyň üstünde işleýär, şeýle-de hususy telekeçiler üçin 5000-6000 personal kompýuterlerine şertnama baglaşmak boýunça gepleşikleri alyp barýar. Döwlet kärhanalary we hususy telekeçiler üçin BK diagonaly 13-15,6 dýuým ekranly noutbuklary çykarar.

«Agzybirlik tilsimaty» brendi bilen tor enjamlary — köp portly, gigabitli optiki kommutatorlar, şeýle-de söwda torunyň awtomatlaşdyrylmasy üçin programma we tehniki ulgamlary: kassa enjamlary, POS-terminallary, çek-çap ediji gurluşlary, pul gutulary, ştrih kodlary skanerleýjiler, ştrih-kodlary çap ediji gurluşlar we ş.m çykarylýar.

Belläp geçsek, «Agzybirlik tilimaty» kompaniýasy 2018-nji ýylda esaslandyryldy.