Dalaşgärler synaglary agyz-burun örtükli we gorag ellikli tabşyrýarlar

Dalaşgärler synaglary agyz-burun örtükli we gorag ellikli tabşyrýarlar

Türkmenistanyň ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine girmek üçin synag tabşyrýan dalaşgärlere täze düzgünler girizildi, ýagny dalaşgärler şahsy gorag serişdelerini ulanmaly we sosial aradaşlygy berjaý etmeli. Synag tabşyrylýan bina girelgede dalaşgärleriň beden temperaturalary ölçenilýär hem-de elleriniň zyýansyzlandyryş işleri geçirilýär.

Bu hili öňüni alyş çäreleri Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň ähli tekliplerini nazara alýan, täze görnüşli koronawirus ýokanjyna garşy göreşmek boýunça ýurdumyzyň meýilnamasyny durmuşa geçirmegiň çäklerinde kabul edildi.

Dalaşgärler hem-de mugallymlar bu täze düzgünleri kanagatlanmak bilen kabul etdiler. Çünki tutuş adamzat bu günki gün saglyga hem-de keselleriň, aýratyn hem, ýokanç keselleriň öňüni almaklyga çynlakaý üns berýär. Türkmenistan tarapyndan kabul edilen çäreler bolsa, dünýäde ýaýran koronawirus pandemiýasynyň täsirlerine doly taýýar bolmaga ýardam edýär.

Öň habar berşimiz ýaly, Türkmenistanyň ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine kabul ediş möwsüminiň möhleti 21-nji awgusta çenli uzaldyldy. Bu bolsa, sosial aradaşlygy berjaý etmek üçin giriş synaglaryny has az sanly adamlar bilen geçirmäge mümkinçilik berdi.

Şeýle hem giriş synaglary welaýat merkezlerinde we Aşgabat şäherinde geçirilýär.