Sukerberg ABŞ-da koronawirus bilen göreşiň netijesizdigini aýtdy

Sukerberg ABŞ-da koronawirus bilen göreşiň netijesizdigini aýtdy

Facebook kompaniýasynyň ýolbaşçysy Mark Sukerberg ABŞ-nyň prezidenti Donald Trampyň edarasynyň koronawirusa garşy göreşe netijesiz ýolbaşçylyk edýändigini aýtdy. “Häzire çenli ABŞ-da tertibiň (kesel ýaýrawynyň) beýleki köp ýurtlara garanda has ýaramazdygy görnüp duran zat, biziň hökümetimiz we edaramyz mundan netijesiz baş çykarýar” – diýip, Sukerberg ABŞ-nyň allergiýa we ýokanç keselleriň milli institutynyň müdiri Entoni Fauçe aýdýar, muny TASS-a salgylanmak bilen vz.ru ýetirýär.

Ilkibaşda Sukerberg amerikan hökümetiniň kararlaryna “oňyn garaýardy”, sebäbi ol koronawirus onuň bilen göreşmäge synanyşygyň edilýändigine garaşsyz ýüze çykýar diýip hasaplaýardy, ýöne soň ol garaýşyny üýtgetdi.
“Men barlagdan geçirme işiniň henizem ýeterlik derejede geçirilmeýändigine, siz ýaly (Fauçi) ykrar edilen hünärmenleriň hem-de kesellere gözegçilik we öňüni alyş boýunça federal merkezleriniň abraýyna şübhelenilýändigine gynanýaryn” – diýip, kompaniýanyň ýolbaşçysy belleýär. Ol hökümetiň “maska dakynmak ýaly, esasy endikleriň” berjaý edilmeginiň zerurlygyna şübhelenendigine hem düşünmeýändigini aýtdy.
Bir hepde mundan öň, ABŞ koronawirusyň bir gije-gündizdäki sanynyň ösüşi boýunça ýene-de rekordy goýdy, keseliň 66 müň 627 ýagdaýy bellige alyndy.
Iýunda ABŞ-nyň ýokanç keseller boýunça baş hünärmeni Entoni Fauçi ýurtda koronawirus ýagdaýynyň iki ýarym esse, ýagny her günde 100 müňe çenli artyp biljekdigini hem belledi. Ýakynda ol ýurduň prezident edarasynyň hereketlerine tankyt bilen çykyş etdi. Onuň pikiriçe, döwlet hökümeti ählumumy karantini girizip bilmedi, şonuň üçin COVID-19 ýaýramagyny dowam etdirýär. Fauçi Ýer ýüzüniň koronawirus pandemiýasynyň başlangyç tapgyrynda ýerleşýändigini aýtdy. Ol döwlet hökümetleri tarapyndan çäklendirme aýrylandan soň, kesellileriň sanynyň artjakdygyna ynanýar.