Ýewropada elektromobilleri mugt berip başladylar

Ýewropada elektromobilleri mugt berip başladylar

Ýewropada elektrokarlary mugt diýen ýaly berip başladylar. Bloomberg agentliginiň habar bermegine görä, Germaniýada elektromobilleri hyzmatlar gullugynyň ortaça bahasyndan pes baha satyn almak bolýar, käbirlerini bolsa bütinleý mugt almak bolýar. Muny ren.tv ýetirýär.

Germaniýanyň we Fransiýanyň hökümeti pandemiýa sebäpli elektrokarlaryň satyn alynmagyna pul kömegini ýokarlandyrdylar. Hytaýa ýa-da Demirgazyk Amerika garanda, haýal dikelýän söwdany işjeňleşdirmek üçin syýasatçylar şeýle usul bilen ykdysady işjeňligi galdyrmak kararyna geldiler.
Ýagny, Germaniýada pul kömeginiň hasabyna Renault Zoe elektromobiliniň kärende hakyny doly ýapmak bolýar. Autohaus Koenig diler torunyň wekilleri 20 günüň içinde bu teklip bilen üç müňden gowrak adamyň gyzyklanandygyny, olardan tas 300-siniň bolsa şertnama baglaşandygyny habar berýärler. Ýöne bu meýilnama diňe Germaniýanyň raýatlary we diňe täze Renault Zoe elektromobili üçin hereket edýär.
Fransiýada Renault Zoe elektromobilleriniň satuwynyň ýylyň ahyryna çenli iki esse ýokarlanmagyna garaşylýar, Niderlandlarda bolsa sekiz günüň içinde elektromobilleriň bazaryna kömek gaznasy 10 mln ýewro möçberinde pul kömegini sarp etdi. Ýöne elektrokarlaryň bazaryny ösdürmekde kömek bermegi Beýik Britaniýada we Belgiýada azaltdylar. Hytaýda bolsa koronawirusyň netijesi sebäpli pul kömeginiň hereket ediş möhletini 2022-nji ýyla çenli uzaltdylar.
Öň, Gresiýanyň hökümeti köp sanly höweslendirmeleri wada bermek bilen, raýatlary elektromobillere geçmäge çagyrdylar. Esasanam, alyjylara pul kömegini, pul tygşytlylygyny, şeýle-de salgytlaryň doly aýrylmagyny we ulaglaryň duralgada mugt goýulmagyny wada berdiler.