Türkmenistanyň Prezidenti Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygyna gynanç bildirdi

Türkmenistanyň Prezidenti Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygyna gynanç bildirdi

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy Si Szinpine ýurduň birnäçe welaýatlarynda bolup geçen giň gerimli suw joşgunlary netijesinde köp sanly adam pidalary, şikes ýetmeleri hem-de uly möçberli weýrançylyklar zerarly gynanç hatyny iberdi.
Döwlet Baştutany şu agyr pursatda Türkmenistanyň halkynyň we Hökümetiniň adyndan, şeýle hem hut öz adyndan gurban bolanlaryň dogan-garyndaşlaryna hem-de ýakynlaryna ýürekden gynanjyny hem-de medet beriji sözlerini, ejir çekenlere bolsa tiz wagtda sagalmaklary baradaky dileglerini beýan etdi.
Güýçli ýagyşlar sebäpli Hytaý Halk Respublikasynda ýurduň taryhynda iň güýçli suw joşmasy bolup geçdi. HHR-iň adatdan daşary işler boýunça ministriniň orunbasarynyň bellemegine görä, «Suw joşmasy 39 million adama täsirini ýetirdi. 141 adam aradan çykdy ýa-da dereksiz ýitdi. 29 müň öý ýumruldy, 2 milliondan gowrak ýaşaýjy göçürildi».
Ýurduň häkimiýeti tebigy betbagtçylygyň netijelerini 82,2 mlrd ýuan, ýagny 11,75 milliard dollar möçberinde bahalandyrdy, diýip Interfaks habar berýär.