BSGG koronawirusyň kimlere az ýokuşýandygyny aýtdy

BSGG koronawirusyň kimlere az ýokuşýandygyny aýtdy

Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň adatdan daşary keseller bölüminiň tehniki toparynyň başlygy Mariýa Wan Kerkhowe Ženewada geçirilen brifingde on ýaşa ýetmedik çagalaryň koronawirus ýokuşma ähtimallygynyň, şeýle hem wirusy ýokuşdyrmak ähtimallygynyň pesdigini aýtdy. Bu barada ria.ru habar berýär.

Beýle netijä çagalarda antikorlary kesgitlemek üçin geçirilen barlaglardan soň gelindi. Ýetginjekler we 20 ýaşdan uly ýaşlylar ýaly, on ýaşdan uly çagalaryň hem ýokuşma ähtimallygy ýüze çykdy. Bu olaryň keselläp biljekdigini, ýöne keseliň ýumşak görnüşine eýe boljakdygyny aňladýar.
Onuň sözlerine görä, indi wirusyň çagalaryň öz arasynda biri-birine ýokuşýandygyny ýa-da ýokdugyny öwrenmeli.

Bütindünýä saglygy goraýyş guramasy 11-nji martda pandemiýa häsiýetde täze COVID-19 koronawirus ýokuşmasynyň ýaýrandygyny habar berdi. BSGG-niň soňky maglumatlaryna görä, dünýäde 12,5 milliondan gowrak ýokuşma ýagdaýy ýüze çykaryldy, 561 müňden gowrak adam aradan çykdy.