Türkmenistanyň Prezidenti we Gazagystanyň ilkinji Prezidenti pandemiýa bilen bagly dünýä meselesini maslahatlaşdy

Türkmenistanyň Prezidenti we Gazagystanyň ilkinji Prezidenti pandemiýa bilen bagly dünýä meselesini maslahatlaşdy

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Gazagystan Respublikasynyň ilkinji Prezidenti — Ýelbasy Nursultan Nazarbaýewiň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy.

Söhbetdeşligiň barşynda söhbetdeşler türkmen-gazak hyzmatdaşlygynyň okgunly ösýändigini kanagatlanma bilen bellediler.
Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanda Ýelbasy Nursultan Nazarbaýewiň keselden gutulandygyna örän şatdyklaryny belledi. Ol synmaz erkiň we ruhubelentligiň netijesinde keseli ýeňip geçmegi hem-de Gazagystanyň abadançylygynyň bähbidine döredijilikli işe gaýdyp gelmegi başardy.
Söhbetdeşler şeýle hem koronawirusyň pandemiýasy bilen baglanyşykly dünýä meselesine hem-de ony ýeňip geçmek üçin halkara tagallalary birleşdirmegiň ýollaryna üns berdiler.
Mälim bolşy ýaly, adam üçin howply bolan maddalar, şol sanda wiruslar howa akymlary arkaly, aýratyn hem çylşyrymly ekologiýa ýagdaýynda geçip biler. Merkezi Aziýa ekologiýa nukdaýnazaryndan dünýäniň has duýgur sebitleriniň biri bolup durýar. Munuň esasy sebäpleriniň biri Aral deňziniň meselesi bilen baglanyşyklydyr.
Aral zolagynda döreýän hem-de giň geografik giňişlige ýaýraýan howa akymlary tebigata we howa ýaramaz täsir edýär hem-de diňe bir şu sebitde däl, eýsem, onuň çäginden daşarda ýaşaýan adamlaryň saglygy üçin hem aýratyn howpludyr.
Döwlet Baştutany bu ekologik betbagtçylygyň zyýanyny aradan aýyrmak maksady bilen ylalaşykly hereketleriň zerurdygyny aýdyp, ýakyn wagtda Türkmenistanyň hem-de Gazagystanyň lukman alymlarynyň, ekologlarynyň we beýleki hünärmenleriniň arasynda yzygiderli gatnaşyklary ýola goýmaga taýýardygyny nygtady.
Biz däp bolan, umumy bähbitlere laýyk gelýän türkmen-gazak syýasy we ykdysady gatnaşyklara gönükdirilen bilelikdäki meýilnamalaryň durmuşa geçiriljekdigine ynanýarys diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy hem-de goňşy ýurduň milli Liderini ýaş toýy bilen ýene bir gezek gutlady.