ABŞ-da TikTok sosial ulgamy gadagan edilip bilner

ABŞ-da TikTok sosial ulgamy gadagan edilip bilner

Hytaýyň ByteDance kompaniýasynyň gysga wideo rolikleri alyş-çalyş etmek üçin niýetlenen TikTok sosial ulgamyndan peýdalanmak ABŞ-da gadagan edilip bilner. Bu barada ABŞ-nyň Döwlet sekretary Maýkl Pompeo 6-njy iýulda “Fox News” teleýaýlymy arkaly mälim etdi diýip, REGNUM habar gullugy habar berýär.
Pompeo ýaýlymda alyp baryjynyň ABŞ-da, Hindistandan görelde alnyp, Hytaýyň sosial ulgamlarynyň, şol sanda TikTok-yň ulanyjylaryň maglumatlaryny Hytaý häkimiýetlerine geçirýändigi, şeýle hem propaganda bilen meşgullanýandygy sebäpli gadagan edilip bilinjekdigi baradaky soragyna: “Biz muňa örän çynlakaý çemeleşýäris. Biz bu meseläni hökman ara alyp maslahatlaşarys" – diýip jogap berdi. Alyp baryjy ABŞ-da 30 milliondan gowrak TikTok ulanyjysynyň bardygyny belledi. Raýatlaryň smartfonlaryna ornaşdyrylan hytaý programmalary babatynda “Amerikanyň Birleşen Ştatlary degişli çäreleri görer” diýmek bilen, Pompeo bu mesele barada ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump tarapyndan düşündiriş berilmezden ozal has jikme-jik gürlemek islemeýändigini aýtdy.
Mundan ozal 29-njy iýunda Hindistanda TikTok sosial ulgamyny, WeChat messenjerini we Hytaýda işlenip düzülen “Hindistanyň özygtyýarlylygyna we bitewüligine, Hindistanyň goranyş ukybyna, döwletiň howpsuzlygyna we jemgyýetçilik tertibine zyýanly” 57 sany programmany petiklemek (bloklamak) kararyna gelnipdi.
Hytaýyň ByteDance kompaniýasynyň gysga wideo rolikleri alyş-çalyş etmek üçin niýetlenen TikTok sosial ulgamy ýakyn günlerde Hytaýyň milli howpsuzlyk kanunlaryna üýtgetmeleriň girizilmegi sebäpli Gonkongdaky ulanyjylar üçin hem elýeterli bolmaz diýip, REGNUM belleýär.