Türkmenistanyň Prezidenti Pakistandaky awiaheläkçilik zerarly ýurduň hökümetine gynanç bildirdi

Türkmenistanyň Prezidenti Pakistandaky awiaheläkçilik zerarly ýurduň hökümetine gynanç bildirdi

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Pakistan Yslam Respublikasynyň Prezidenti Arif Alwa hem-de Pakistan Yslam Respublikasynyň Premýer-ministri Imran Hana Karaçi şäheriniň golaýynda «Pakistan halkara howaýollary» awiakompaniýasynyň ýolagçy uçarynyň heläkçilige uçramagy hem-de bu betbagtçylygyň köp sanly adam pidalaryna getirmegi zerarly gynanç hatyny iberdi.
Döwlet Baştutany şu agyr pursatda Türkmenistanyň halkynyň we Hökümetiniň adyndan, şeýle hem öz adyndan gurban bolanlaryň dogan-garyndaşlaryna hem-de ýakynlaryna ýürekden gynanjyny we medet beriji sözlerini beýan etdi.
«Pakistan halkara howaýollary» awiakompaniýasynyň Airbus A320 ýolagçy uçarynyň heläkçilige uçramagy netijesinde aradan çykanlaryň sany 80 adama ýetdi. Bu barada anna güni pakistan hökümetiniň wekillerine salgylanyp, Doon gazeti gabar berdi, diýip Trend agentligi belleýär.
Ýolagçy uçary Karaçi şäherinden Lahor şäherine ugur alypdy. Onuň bortunda 91 sany ýolagçy we 7 sany ekipaž agzasy bardy. Awiaheläkçilik zerarly birnäçe ýaşaýyş jaýlaryna zyýan ýetdi, ýumrulan galyndylaryň aşagyndan 20 sany ýaşaýjy halas edildi. Heläkçiligiň ýerine halas ediş gulluklary işleýär. Deslapky maglumatlar boýunça bu heläkçiligiň sebäbi tehniki näsazlyk ýa-da guşlar bilen çaknyşyk bolup biler.