50 ýyldan soň: Hamilton ilkinji elektron el sagatlaryny çykardy

50 ýyldan soň: Hamilton ilkinji elektron el sagatlaryny çykardy

Bu sagatlar hakyky klassykanyň muşdaklary üçin, olar örän gymmat we diňe wagty görkezýärler.
1970-nji ýylda Hamilton kompaniýasy Pulsar ady bilen ilkinji elektron el sagatlaryny hödürledi. 50 ýyllyk ýubileýiň şanyna kompaniýa edil şol dizaýnda sagat çykarmak kararyna geldi, bu barada hi-tech.mail.ru habar berýär.
Original Pulsar sagatlary ýaly, täze sagatlar diňe wagt görkezýärler, olarda hatda budilnik ýa-da taýmer hem ýok. Ýöne Hamilton PSR sagatlarynda islendik şertlerde oňat görünýän gibrid displeýi oturdylan, düwmäni basmak bilen onda ýagtylygy ýakmak bolýar. Täze modelde şeýle-de antişöhle örtükli ýakut daşyndan edilen aýna we suwdan goragly korpus peýda boldy.
Hamilton PSR sagatlary iki wersiýada, ýagny polat we altyn korpusly çykarylar. Satuwa başlamaklyk maý aýyna meýilleşdirilen, sebäbi ilkinji elektron sagatlar hem 1970-nji ýylyň maýynda çykypdy. 1974-nji ýylda bolsa owadan gyzyl çaýylan bilezikli ilkinji Pulsar aýal sagatlary peýda boldy.
Belläp geçsek, Hamilton sagatlaryň, sagat mehanizmleriniň we anyk mehanika önümleriniň önümçiligini alyp barýan kompaniýa, 2004-nji ýyldan bäri bolsa şweýsar sagatlarynyň markasy. Hamilton sagat kompaniýasy 1892-nji ýylda Pensilwaniýa ştatynda Lankasterde esaslandyrylýar. Ilkinji model hem Broadway Limited jübi sagatlary bolýar.