Içeri işler ministrliginiň “Galkan töleg” ykjam goşundysyndan PÝGG jerimelerini onlaýn görüp, töläp bolýar

  • 06.06.2024 07:43
  • 62963
Içeri işler ministrliginiň “Galkan töleg” ykjam goşundysyndan PÝGG jerimelerini onlaýn görüp, töläp bolýar

Içeri işler ministrligi Ýol gözegçilik gullugynyň jerimelerini onlaýn görnüşde görmäge hem-de tölemäge mümkinçilik berýän “Galkan töleg” ykjam goşundysyny işe girizdi.

Bu ykjam goşundynyň üsti bilen islendik adam awtoulagy barada maglumatlaryny girizip, bar bolan jerimeleri barada maglumaty görüp, şeýle hem Altyn asyr bank kartlarynyň üsti bilen töleg edip biler.
Ykjam goşundyda düzgün bozulmanyň senesini, salgysyny hem-de tölegini görüp bolýar.
“Galkan töleg” ykjam goşundysynyň üsti bilen diňe bir öz jerimeleriňi däl, eýsem, karar belgisi boýunça başga awtoulaglaryň hem jerimesini töläp bolýar.
Mundan başga-da ykjam goşundyda awtoulagyň eýeleri öňki tölenen jerimeleri barada hem maglumat alyp bilerler.
Häzirki wagtda Google Play-da Android smartfonlary üçin elýeterli bolan “Galkan töleg” ykjam goşundysy ýakyn wagtda iOS ulgamly smartfonlar üçin hem çykarylar.

“Galkan töleg” ykjam goşundysyny nädip ulanmaly?

  • Google Play-dan “Galkan töleg” ykjam goşundysyny telefonyňyza ýükläp almaly we hasaba girmeli;
  • Awtoulagyň Döwlet belgisini, Bellige alnanlygy hakynda güwänamanyň senesini, Bellige alnanlygy hakynda güwänamanyň belgisini girizip, sanawa goşmaly (Sanawa birnäçe awtoulagy goşup bolýar).

“Galkan töleg” ykjam goşundysyny ýükläp almak üçin şu salga basyň!
Habarlaşmak üçin: mail@mia.gov.tm


düýn 15:58
10596

«Altyn gapy» dükany amatly bahadan daşky we içki gapylary hödürleýär

«Altyn gapy» dükany müşderileriň islegine görä saýlamak üçin gapylaryň giň toplumyny hödürleýär. Dükanda ýokary hilli türk, belarus, hytaý gapylary, şeýle hem Türkmenistanda öndürilen gapylar amatly bahadan hödürlenýär...

18.06.2024 18:26
30044

Aşgabatda öýde we howluda gurnalýan basseýnleriň dürli görnüşlerini nireden satyn alyp bolýar?

Tomus möwsüminde dynç almak üçin hökman deňze gitmeli diýip kim aýdypdyr? INTEX dükany maşgalaňyz üçin “deňizde dynç alşy” öýüňizden gurnamagy teklip edýär. Munuň üçin öýde-howlularda gurnalýan basseýnler ýerine...

11.06.2024 14:27
26983

Şamelek Pavilion toý dabaralary üçin Türkmenistanda ilkinji bolup üçegi aýna ýaly dury palatkalaryny hödürleýär

“Şamelek Pavilion” Türkmenistanda ilkinji bolup toý dabalary, sadakalar, doglan günler, şeýle hem köp adamly beýleki dabaralar üçin niýetlenen üçegi aýna ýaly dury, özboluşly bezegi bolan ýewro palatka hyzmatyny...

11.06.2024 13:49
20592

Aşgabatdaky «Awtomobil ulag hyzmaty» kiçi awtobus we ýeňil taksi sürüjilerini işe çagyrýar

«Awtomobil ulag hyzmaty» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti kiçi göwrümli awtobuslaryň hem-de ýeňil taksi awtoulaglarynyň sürüjilerini işe çagyrýar. Hususan-da, "BC" topara degişli sürüjilik şahadatnamasy we sürüjilik...