Ýaşulular geňeşiniň mejlisinde haýyr-sahawat gaznasynyň alyp baran işleriniň netijeleri jemlenildi

  • 03.06.2024 02:28
  • 3471
Ýaşulular geňeşiniň mejlisinde haýyr-sahawat gaznasynyň alyp baran işleriniň netijeleri jemlenildi

1-nji iýunda Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň hem-de Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasynyň ýanyndaky Ýaşulular geňeşiniň mejlisi geçirildi. Oňa gaznanyň wise-prezidenti, Ýaşulular geňeşiniň ýurdumyzyň welaýatlaryna wekilçilik edýän agzalary gatnaşdylar.

Mejlisiň gün tertibine haýyr-sahawat gaznasy tarapyndan «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýylynyň geçen döwründe alnyp barlan işler, gaznanyň ýanyndaky Ýaşulular geňeşiniň ýerine ýetirýän işleri bilen bagly möhüm meseleler girizildi.
Şeýle-de mejlisde degişli döwürde gaznanyň alyp baran işleriniň netijeleri jemlenildi. Şunuň bilen baglylykda, bu düzümiň halkara derejede abraýynyň barha artýandygy nygtaldy.
Mejlisiň dowamynda ýurdumyzyň welaýatlarynda durmuşa geçirilýän işler barada giňişleýin durlup geçildi. Aşgabat şäheriniň, Ahal, Balkan, Daşoguz, Lebap we Mary welaýatlarynyň ýaşuly nesilleri Ýaşulular geňeşiniň agzalary hökmünde ýerlerde alyp barýan işleri barada çykyş etdiler. Şunda olar köp sanly çagalara operasiýalaryň geçirilendigini bellediler.
Ýakynda gazna tarapyndan Mary welaýat Enäniň we çaganyň saglygyny goraýyş merkezine, Ahal welaýatynyň Bäherden etrabynyň hassahanasyna, Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Enäniň we çaganyň saglygyny goraýyş ylmy-kliniki merkezine, Lebap welaýatynyň köpugurly hassahanasyna, Balkan welaýatynyň Magtymguly etrap hassahanasyna döwrebap lukmançylyk enjamlary sowgat berildi. Dünýäniň öňdebaryjy önüm öndürijileriniň täze enjamlary dowamly böwrek ýetmezçiligi keselinden ejir çekýän näsaglary has netijeli bejermäge niýetlenendir.


düýn 14:40
3262

Pakistanyň senagat ministriniň ýolbaşçylygyndaky wekiliýet Türkmenistana geler

24-26-njy iýunda Pakistan Yslam Respublikasynyň senagat we önümçilik boýunça federal ministri Rana Tanwir Husseiniň ýolbaşçylygyndaky wekiliýet Türkmenistanda saparda bolar. Saparyň barşynda iki ýurduň arasyndaky...

22.06.2024 19:57
3348

Türkmenistan BMG-niň guramalary bilen hyzmatdaşlygyny giňeldýär

Anna güni geçirilen Hökümet mejlisinde wise-premýer, daşary işler ministri R.Meredow Türkmenistan bilen BMG-niň Ýewropa hem-de Aziýa — Ýuwaş umman sebiti üçin Ykdysady we Durmuş komissiýalarynyň arasyndaky hyzmatdaşlygy...

22.06.2024 19:44
5722

Aşgabatda çagalar sungat mekdebiniň täze binasy gurlar

Aşgabat şäherinde çagalar sungat mekdebiniň täze binasyny gurmak boýunça işler alnyp barylýar. Bu barada wise-premýer M.Mämmedowa anna güni Hökümet mejlisinde hasabat berdi. Bellenilişi ýaly, bu desgany “Türkmenistanyň...

22.06.2024 19:36
9905

Türkmenistanda lift önümçiligi ýola goýlar we olary abatlaýyş-bejeriş işleri boýunça bilelikdäki kärhana dörediler

Türkmenistanda liftleriň önümçiligini ýola goýmak, bar bolan liftlerde abatlaýyş-bejeriş işlerini amala aşyrýan bilelikdäki kärhanany döretmek boýunça işler alnyp barylýar. Bu barada wise-premýer B.Annamämmedow...