Türkmenistanda öz logotipiň bilen futbolka-kepkany nireden sargyt edip bolýar?

  • 12.05.2024 22:54
  • 14430
Türkmenistanda öz logotipiň bilen futbolka-kepkany nireden sargyt edip bolýar?

Logotipiň ýa-da haryt nyşanyň oturdylan batnik-kepkalar diňe bir öz işgärleriň üçin iş eşigi bolmak bilen çäklenmän, eýsem, müşderiler üçin hem sowgat bolup biler. Siziň logotipiňiz oturdylan futbolkadyr kepkalary geýen müşderiler brendiň mahabatyny mugt ýaýradyjylar bolup durýar. Mundan başga-da, logotipli futbolkalar täze önümi tanatmagyň hem iň gowy usuly bolup durýar.  Adamlar haryt nyşanyny näçe köp görüp dursalar, şonça-da şol brend adamlaryň aňyna ornaşýar. Muny söwda hem hyzmatlar ulgamynda üstünlikli iş alyp barýan islendik adam tassyklap biler.
TmCars Habarlar bu gezekki materialynda öz logotipiň goýlan batnik-kepkalary amatly bahadan hem-de ýokary hilli nireden sargyt edip bolýandygy barada gürrüň berýär.
«Elegant» hususy kärhanasy söwda merkezlerine, hyzmatlar ulgamynda iş alyp barýan firmalara, önümçilik bilen meşgullanýan kärhanalara we başga-da isleg bildirýänleriň ählisine sargyt esasynda öz logotipi oturdylan futbolkalary, batnikleri hem-de kepkalary taýýarlap berýär.

Batnikleriň, kepkalaryň dizaýny müşderiniň islegine görä indiwidual taýýarlanylýar. Kompýuterde ilki önümiň dizaýny ylalaşylandan soň, müşderä br nusgada futbolka taýýarlanyp berilýär. Müşderi taýýar önümi eline alyp, doly tassyklandan  soň, sargydyň galan bölegi ýerine ýetirilýär.
Sargydyň iň az möçberi 50 sany bolmaly.
Sargytlar bir hepdäniň dowamynda ýerine ýetirilýär.
Logotipler iki görnüşde edilýär — dokma (wyşiwka) we döwülmeýän, sypmaýan nakleýka.

ONLAÝN HEM SARGYT EDIP BOLÝAR
«Elegant» futbolka-kepkalary onlaýn arkaly hem sargyt edip bolýandygyny ýatladýar. Bu ýagdaýda «Elegant» müşderä öz logotipi oturdylan futbolka-kepkadan 3-4 nusga taýýarlap ugradýar.
«Elegant» hususy kärhanasy futbolkalarynyň, batnikleriniň, kepkalarynyň ählisini Türkiýeden gelen materiallardan taýýarlaýar. Önümleriniň jana rahat hem göze gelüwli bolmagyny, bahalarynyň amatlylygyny kepillendirýär.
Tölegler ähli görnüşde kabul edilýär.
«Zehinli çözgüt», «Awto güýç», «Altyn şöhle», «Goşa çynar», «Tolkun», Elite Elektronika, «Rahat öý» ýaly kompaniýalar, «City market», «Şazada», «Paýtagt», «Şerbet», «Täjir» ýaly marketler, «Shivaki», MacCoffee, söwda brendleri, «Central park», «Nescafe», «Saryja» ýaly kafe-restoranlar, «Esmo», «Ödül», «Salkyn», «Arakesme», «Elin», «Kuwwatly Halal» ýaly kärhanalar  öz işgärleri üçin «Elegant» hususy kärhanasyndan batnik-kepkalary aldylar.

Öz logotipiňiz oturdylan batnikleri, futbolkalary we kepkalary sargyt etmek isleseňiz şu telefon belgisine jaň edip bilersiňiz: +99365082347


20.05.2024 15:45
23383

Ýagyşly, üýtgäp durýan bulutly howa dowam edýär: Türkmenistanda hepdelik howa maglumaty (20.05 - 26.05)

Gidrometeorologiýa baradaky gullugyň Türkmenistanda şu hepdäniň dowamynda boljak howanyň ýagdaýy barada beren maglumatna görä, ýurdumyzyň ähli sebitlerinde hepdäniň dowamynda ýagyş ýagar. Aşgabatda üýtgäp durýan...

16.05.2024 16:26
6945

KIBERone we AMAkids bilim merkezleri okuwlaryna maý aýynyň ahyryna çenli 20% arzanlaşyk yglan etdi

Programmirleme boýunça KIBERone halkara mekdebi we çaganyň ösüşi boýunça okuwlara ýöriteleşen AMAkids merkezi maý aýynyň ahyryna çenli islendik saýlanan ugra 20% arzanlaşyk yglan edýär. KIBERone-da programmirleme...

16.05.2024 14:47
21727

«Awtomobil ulag hyzmaty» kiçi awtobus we ýeňil taksi sürüjilerini işe çagyrýar

«Awtomobil ulag hyzmaty» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti kiçi göwrümli awtobuslaryň hem-de ýeňil taksi awtoulaglarynyň sürüjilerini işe çagyrýar. Hususan-da, "BC" topara degişli sürüjilik şahadatnamasy we sürüjilik...

16.05.2024 14:42
3676

17-19-njy maýda Aşgabadyň we Arkadag şäheriniň teatrlarynda görkeziljek sahna oýunlar

Türkmenistanyň Beýik S.Türkmenbaşy adyndaky Baş akademiki drama teatry: 17.05.2024 «Gülki agşamy» 19:00; 18.05.2024 «Magtymguly köňül guşy» 19:00; 19.05.2024 «Söýgi durmuşyň görnüşi» 19:00. Türkmenistanyň Magtymguly...