“Simurg” kompaniýasy islendik adama harydy garaşaryna satyn alyp berýär

  • 06.05.2024 15:44
  • 14987
“Simurg” kompaniýasy islendik adama harydy garaşaryna satyn alyp berýär

Göwnüňizde arzuwlap ýören telefonyňyz, mebeliňiz barmy?
Ulanyp ýören kir maşynyňyz ýa-da telewizoryňyz duýdansyz döwlüp, täzesini almaga puluňyz ýetenokmy?
Onda, “Simurg” kompaniýasy müşderilere harytlary garaşaryna satyn alyp bermek hyzmatyny hödürleýär.
BU NÄHILI BOLÝAR?
Müşderi dükanlara, bazara, söwda merkezlerine aýlanyp, özüne gerekli harydy saýlaýar. Harydy belli edip, “Simurgyň” hünärmenlerine ýüz tutýar. “Simurgyň” işgärleri bolsa, dükana saýlan harydyňyzyň doly tölegini geçip, size harydy alyp berýär we harydyň tölegini 3-aýdan 12 aýa çenli bölüp tölär ýaly söwdany resmileşdirip berýär. Müşderi diňe her aýda “Simurga” bellenilen tölegi geçirip durmagy ýeterlik.
GEREKLI RESMINAMALAR
“Simurgyň” üsti bilen söwdany resmileşdirmek üçin raýata ýany bilen diňe pasportynyň asyl nusgasyny alyp gelmegi ýeterlik. “Simurgyň” hünärmenleri pasportyň nusgasyny (kopýasyny) çykaryp, şolbada asyl nusgasyny hem yzyna gaýtaryp bererler.
Harydyň garaşaryna tölegi müşderiniň ony näçe aýa bölüp alýandygyna görä kesgitlenilýär. Başlangyç töleg hökmany.
“Simurg” Gökdepe – Ýaşlyk aralygyndaky islendik söwda merkezinden, dükandan islendik harydy durmuş-hojalyk tehnikalaryny, mebelleri, gurluşyk harytlaryny satyn alyp berýär.
Iş wagty: her gün 10:00-dan - 18:00-a çenli, dynç günsüz.
Salgysy: Aşgabat ş., 1946, (Ankara köçesi). Rysgal bank, B blok
TmCars: Simurg (Rysgal)
Telefonlar:
+99364 52-79-43;
+99364 52-87-49;
+99371 35-82-58.

Arzuwlap ýören harydyňyzy, garaşyp oturman, ŞU GÜN ALYŇ!


düýn 00:07
15386

+38° yssy bolar. Türkmenistanda hepdelik howa maglumaty

Türkmenistanda hepdäniň dowamynda +38 gradus yssy howa bolar diýlip çaklanylýar. Şol bir wagtyň özünde, ýurdumyzyň dürli künjeklerinde bulutly howa bolar. Käbir welaýatlarda gysga wagtlyk ýagyş ýagmagy mümkin....

27.05.2024 16:46
10165

ÄlemTV teleýaýlym operatory Tejende serwis merkezini açdy

ÄlemTV teleýaýlym operatory Türkmenistanyň çäginde hyzmat hem söwda nokatlaryny sanyny artdyrýar. Ýakynda Ahal welaýatynyň Tejen etrabynyň çäginde ÄlemTV-niň serwis merkezi işläp başlady. Serwis merkezi Azatlyk...

27.05.2024 12:51
7426

FAWORI kompaniýasy "GAPAK AKSIÝASYNY” yglan etdi

Dünýä belli “Fawori” emulsiýalarynyň Türkmenistandaky resmi dileri emulsiýa gapaklaryny getirip beren müşderilerine nagt pul serişdeleriniň bir bölegini SOWGAT hökmünde yzyna gaýtaryp berýär. Boýag bedreleriniň...

26.05.2024 23:31
40561

Tomsy nädip peýdaly hem gyzykly geçirmeli? “Sahypa” bilim merkezinde tomusky tapgyra ýazylyşyk başlandy

Tomsy nähili geçirmekçi? Çaganyň mekdepde okuw ýylyny tamamlandan soň, üç aýlyk dynç alşyny nädip hem peýdaly, hem gyzykly geçirmeli? Dil öwrenmek, kompýuter hem matematika başarnyklaryňy ösdürmek iň gowy dynç...