“Argentina-KEBAB” steýk muşdaklary üçin hepdäniň her gününe aksiýa yglan etdi

  • 02.05.2024 12:55
  • 108784
“Argentina-KEBAB” steýk muşdaklary üçin hepdäniň her gününe aksiýa yglan etdi

Aşgabat şäherinde ýerleşýän “Argentina-Kebab” restorany hepdäniň her güni üçin aksiýa yglan etdi:

  • Duşenbe güni - tagamly steýk;
  • Sişenbe güni – tagamly steýk;
  • Çarşenbe güni – tagamly steýk;
  • Penşenbe güni – saksafon sazy;
  • Anna güni – şowhunly DJ;
  • Şenbe güni – şowhunly DJ
  • Ýekşenbe güni – Lucas aýdymçy


Mundan başga-da, her gün 12:00-dan 16:00 aralygynda restorana gelýänler üçin steýkler 70 manatdan.

BU hemmesi däl. Islendik gün eltip bermek hyzmaty arkaly sargyt edýänler üçin -30% ARZANLAŞYK hereket edýär.

Salgysy: Aşgabat ş., 9-njy Mkr.
Telefonlar:
+99364 74-22-20;
49-07-87.


düýn 00:07
15386

+38° yssy bolar. Türkmenistanda hepdelik howa maglumaty

Türkmenistanda hepdäniň dowamynda +38 gradus yssy howa bolar diýlip çaklanylýar. Şol bir wagtyň özünde, ýurdumyzyň dürli künjeklerinde bulutly howa bolar. Käbir welaýatlarda gysga wagtlyk ýagyş ýagmagy mümkin....

27.05.2024 16:46
10165

ÄlemTV teleýaýlym operatory Tejende serwis merkezini açdy

ÄlemTV teleýaýlym operatory Türkmenistanyň çäginde hyzmat hem söwda nokatlaryny sanyny artdyrýar. Ýakynda Ahal welaýatynyň Tejen etrabynyň çäginde ÄlemTV-niň serwis merkezi işläp başlady. Serwis merkezi Azatlyk...

27.05.2024 12:51
7426

FAWORI kompaniýasy "GAPAK AKSIÝASYNY” yglan etdi

Dünýä belli “Fawori” emulsiýalarynyň Türkmenistandaky resmi dileri emulsiýa gapaklaryny getirip beren müşderilerine nagt pul serişdeleriniň bir bölegini SOWGAT hökmünde yzyna gaýtaryp berýär. Boýag bedreleriniň...

26.05.2024 23:31
40561

Tomsy nädip peýdaly hem gyzykly geçirmeli? “Sahypa” bilim merkezinde tomusky tapgyra ýazylyşyk başlandy

Tomsy nähili geçirmekçi? Çaganyň mekdepde okuw ýylyny tamamlandan soň, üç aýlyk dynç alşyny nädip hem peýdaly, hem gyzykly geçirmeli? Dil öwrenmek, kompýuter hem matematika başarnyklaryňy ösdürmek iň gowy dynç...