“Töleg” ykjam goşundysynda ähli bank kartlary arkaly hyzmatlara onlaýn töleg edip bolýar

 • 01.05.2024 12:19
 • 12644
“Töleg” ykjam goşundysynda ähli bank kartlary arkaly hyzmatlara onlaýn töleg edip bolýar

Öýjükli aragatnaşyk operatory (TmCell) üçin tölegler, Internet ýa-da IPTV üçin aýlyk tölegleri ýörite gidip tölemek hökman däl. Android hem-de iOS ulgamly smartfonlaryň ählisinde elýeterli bolan “Töleg” ykjam goşundysy bu tölegleriň ählisini öýde ýa işde oturan ýeriňde, ýolda barýarkaň ýeňillik bilen tölemäge mümkinçilik berýär.

Ykjam goşundy gije-gündiziň dowamynda 7/24 hereket edýär.
“Töleg” ykjam goşundysynda ýurdumyzda hereket edýän ähli bank kartlary (şol sanda, Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş bankynyň, Rysgal bankynyň kartlary) arkaly töleg edip bolýar.

“Töleg” ykjam goşundysy arkaly şu hyzmatlara töleg edip bolýar:

 • - TmCell
 • - Telekom Internet
 • - AŞTU Internet
 • - AŞTU Telefon
 • - AŞTU IPTV
 • - Belet film
 • - Tut suw (19 l)
 • - Suw tölegi
 • - Jaý jemagat hyzmatlary

“Töleg” goşundysynyň üsti bilen 19 litrlik “Tut” suwlaryny hem sargyt edip, tölegini kart arkaly geçirip bolýar.
Şeýle hem ykjam goşundy, her aýyň ahyrynda Wi-Fi töleglerini etmedik ulanyjylara töleg etmegi ýatladyp durýar.
“Töleg” ykjam goşundysyny telefonyňyza ýükläp almak üçin şu salgylara basyň: Google Play we App Store.


düýn 00:07
15386

+38° yssy bolar. Türkmenistanda hepdelik howa maglumaty

Türkmenistanda hepdäniň dowamynda +38 gradus yssy howa bolar diýlip çaklanylýar. Şol bir wagtyň özünde, ýurdumyzyň dürli künjeklerinde bulutly howa bolar. Käbir welaýatlarda gysga wagtlyk ýagyş ýagmagy mümkin....

27.05.2024 16:46
10165

ÄlemTV teleýaýlym operatory Tejende serwis merkezini açdy

ÄlemTV teleýaýlym operatory Türkmenistanyň çäginde hyzmat hem söwda nokatlaryny sanyny artdyrýar. Ýakynda Ahal welaýatynyň Tejen etrabynyň çäginde ÄlemTV-niň serwis merkezi işläp başlady. Serwis merkezi Azatlyk...

27.05.2024 12:51
7371

FAWORI kompaniýasy "GAPAK AKSIÝASYNY” yglan etdi

Dünýä belli “Fawori” emulsiýalarynyň Türkmenistandaky resmi dileri emulsiýa gapaklaryny getirip beren müşderilerine nagt pul serişdeleriniň bir bölegini SOWGAT hökmünde yzyna gaýtaryp berýär. Boýag bedreleriniň...

26.05.2024 23:31
40507

Tomsy nädip peýdaly hem gyzykly geçirmeli? “Sahypa” bilim merkezinde tomusky tapgyra ýazylyşyk başlandy

Tomsy nähili geçirmekçi? Çaganyň mekdepde okuw ýylyny tamamlandan soň, üç aýlyk dynç alşyny nädip hem peýdaly, hem gyzykly geçirmeli? Dil öwrenmek, kompýuter hem matematika başarnyklaryňy ösdürmek iň gowy dynç...