Internetde öz-özüňi klonlamak hyzmaty işe girizildi

  • 21.04.2024 10:22
  • 6216
Internetde öz-özüňi klonlamak hyzmaty işe girizildi

Amerikanyň emeli aň (AI) önümlerini ösdürmäge ýöriteleşen Delphi başlangyjy adamyň sanly nusgasyny - sesi, daş sypaty we häsiýeti bilen birlikde “janly” dipfeýk döretmäge mümkinçilik berýän Clone yourself (Özüňi klonla) hyzmatyny hödürledi diýip, Mail.ru habar berýär.

AI-klony blog ýazyp, podkast ýazgylaryna gatnaşyp, kitaplara ses berip, ýaýlymy alyp baryp we wideoçatlarda söhbetdeşlige gatnaşyp biler. AI-klonyň eýesine diňe “ekiztaýyna” iş tabşyryp, özi dynçlykdan lezzet alyp biler.
Klon döretmek üçin hyzmata ses ýazgyňy, suratyňy we sosial ulgamlara baglanyşygyňy ibermeli. Klon “hojaýynynyň” sözleýiş-boluş terzini we dünýägaraýşyny nusgalaýar diýip, Delphi aýdýar.
Klon döretmek bir sagada golaý wagt alýar. Synag görnüşi oňa düzediş girizip biljek müşderä iberilýär.
Mugt abuna klony çäkli ulanmaga mümkinçilik berýär: aýda 50 minut (daşky görnüş) we 100 000 söz (ses). Tölegli abuna ýazylmak (aýda 99$-dan başlap) çäklendirmeleri aýyrýar we bir wagtyň özünde 5 klona çenli ulanmaga mümkinçilik berýär. Olar sosial ulgamlarda we gyssagly habarçylarda, mysal üçin Telegram-da we Discord-da bir wagtda ulanylyp bilner.
Iri kompaniýalar we görnükli adamlar Delphi AI klonlaryny kömekçi hökmünde ulanýarlar. Olaryň arasynda Gollandiýaly DJ Sem Feldti we hindi lukmany Dipak Çoprany görkezmek bolar. Ikinjisi klonyna Zoom-da kärdeşleri bilen jaňlaşmagy tabşyrýar.


12.06.2024 15:06
8935

Mask Apple Intelligence-e garşy çykýar. Ol öz kompaniýalarynda Apple gurluşlaryny gadagan edip biler

Ilon Mask Apple kompaniýasynyň iOS we macOS-a girizilen täze Apple Intelligence emeli aň funksiýalaryny tankytlap çykyş etdi. Milliarder sistemanyň “yzarlaýjylyk” mümkinçiliklerinden howatyrlanýandygyny we özüniň...

04.06.2024 13:45
8876

Samsung Galaxy S24 Ultra iň köp satylan emeli aň smartfony boldy

2024-nji ýylyň birinji çärýeginde emeli aň funksiýalary bolan smartfonlaryň arasynda öňdebaryjy orny Samsung eýeledi. Bu barada Counterpoint Research analitik firmasy täze hasabatynda habar berdi. Sarp edijileriň...

04.06.2024 13:33
3462

Neýroulgamlar tarapyndan döredilen seriallary hödürleýän striming hyzmaty peýda boldy

Amerikan studiýasy Fable emeli aň tarapyndan döredilen seriallary hödürleýän Showrunner striming hyzmatyny işe girizdi. Bu barada The Hollywood Reporter habar berýär. Platforma diňe bir taýýar taslamalara tomaşa...

02.06.2024 23:41
5609

OpenAI-iň esaslandyryjysy “Peşgeş kasamyna” gol çekdi: ol baýlygynyň köp bölegini haýyr-sahawata berer

Emeli aň pudagynda OpenAI täjirçilik däl barlag kompaniýasynyň egindeş esaslandyryjysy we baş müdiri Sem Altman “Peşgeş kasamyna” gol çekdi. Bu onuň ömrüniň dowamynda ýa-da ölenden soň baýlygynyň ep-esli bölegini...