“Şäherleriň ýagysy” asteroidi Ýere ýakyn aralykdan uçup geçdi

  • 19.04.2024 12:20
  • 14893
“Şäherleriň ýagysy” asteroidi Ýere ýakyn aralykdan uçup geçdi

“Şäherleriň ýagysy” diýen at bilen tanalýan Asteroid 2013 NK4 Ýer bilen Aýyň arasyndaky daşlykdan sekiz esse uly aralykdan planetamyza golaý uçup geçdi. Hi-Tech neşiriniň ýazmagyna görä, 15-17-nji aprel aralygynda asteroide höwesjeň teleskoplaryň kömegi bilen hem syn edip bolandygy aýdylýar.

16-njy aprelde asteroid sagatda takmynan 59 000 km tizlik bilen Ýeriň üstünden uçup geçdi. Asmanda obýekti TheSkyLive.com saýtynyň kömegi bilen yzarlap bolar.
Diametri takmynan 600 metre barabar bolan Asteroid 2013 NK4 2029-njy ýylda Ýere ýakynlaşjak “bulam-bujarlygyň hudaýy” - asteroid Apofisden iki esse uludyr.
2013 NK4 gönüden-göni howply bolmasa-da, onuň ululygy we uçuş ýoly ony howply obýekt hökmünde kesgitleýär. Alymlar radioteleskoplar arkaly asteroidi ünsli yzarlaýarlar. Onuň formasyny we ölçeglerini has takyk kesgitlemäge kömek etjek, gijikdirilen Doppler şekillerini goşmak bilen, ýakyn wagtda goşmaça gözlegleri geçirmek meýilleşdirilýär.


10.06.2024 13:57
9410

Ýerdäki ýerasty suwlar 2100-nji ýyla çenli ulanmaga ýaramsyz bolmagy mümkin

Üstümizdäki asyryň ahyryna çenli Ýerdäki ýerasty suwlar ep-esli gyzar we dünýäde suw çökgünliginiň döremegine sebäp bolar. Nature Geoscience žurnalynda çap edilen barlagda alymlar şunuň ýaly ýagdaýy çaklaýarlar...

04.06.2024 11:02
10446

Şu gün Ýeri güýçli magnit tupany gurşap alar

Şu gün, 4-nji iýunda Ýer Günüň görlüp-eşidilmedik işjeňligi sebäpli G3 derejeli güýçli magnit hadysasyny başdan geçirer. Bu barada Russiýanyň Gün astronimiýasy barlaghanasyna salgylanyp, Life.ru ýazýar. Alymlaryň...

03.06.2024 16:00
14641

Şu gün Gün ulgamynyň planetalarynyň ýörişi geçýär

Şu gün, 3-nji iýunda Gün ulgamynyň Ýerden başga ähli planetalary Günüň bir tarapynda hatar bolup düzülýärler. Bu barada Moskwa planetariýasyna salgylanyp, RIA Nowosti habar berýär. Gynansak-da, Gün sebäpli bu astronomiki...

01.06.2024 11:52
16684

2024-nji ýylyň iýun aýynda haýsy günlerde magnit hadysalaryna garaşylýar?

2024-nji ýylyň iýun aýynda geomagnit işjeňliginiň ýokarlanmagynyň birnäçe döwürlerine garaşylýar. Çaklamalara görä, iň güýçli magnit hadysalary: 1-2-nji iýun: iň ýokary işjeňlik 4 balla ýeter; 8-12-nji iýun: işjeňlik...