Grilde bişen krewetkalar, Alfredo... “Arbat” restorany italýan aşhanasynyň muşdaklaryny çagyrýar

  • 12.04.2024 15:06
  • 12214
Grilde bişen krewetkalar, Alfredo... “Arbat” restorany italýan aşhanasynyň muşdaklaryny çagyrýar

Karbonara, Neapolitano, Penne Arabýata... belli-belli ýurtlar belli-belli tagamlara ýöriteleşen bolýar. “Italýan pizzasy” ýa-da “Italýan pastasy” diýlen aýtgylary eşitmedik ýok bolsa gerek. Çünki bu ýurt şol tagamlary bilen dünýä giňden tanalýar. Bu tagamlary dadyp görmek bolsa her bir adamyň arzuwy bolup biler. Aşgabatdaky restoran bu tagamlary dadyp görmek üçin ýörite Italiýa gitmegiň zerur däldigini aýdýar.
Aşgabatda nebitgaz ýaşaýyş toplumyndaky Sport merkezinde ýerleşen “Arbat” restorany üýtgeşik tagamyň gözlegindäki iýmit muşdaklaryny italýan aşhanasy bilen tanyş bolmaga çagyrýar.

“Ýyldyz” toý zalynyň golaýynda ýerleşen bu restoranda ertirlikleriň dürli görnüşlerinden başlap, çorbalaryň, işdäaçarlaryň, pastalaryň, şeýle hem, elbetde, pizzalaryň dürli görnüşleri bar.
Garbanmak däl-de, rahat ýagdaýda kofe içmek isleýänler üçin hem saýlamaga görnüş köp.
Tagamlary öýünde iýmek isleýänler üçin eltip bermek hyzmaty bar.
Salgysy: Aşgabat ş., Nebitgaz ýaşaýyş toplumy, Sport merkezi (“Ýyldyz” toý zalynyň ýany)
Telefonlar:
167755;

147755
Instagram: arbat_coffee_tm

TikTok: arbat_coffee


şu gün 19:03
3675

+43 gradusa çenli yssy: Türkmenistanda hepdelik howa maglumaty

Türkmenistanda yssy we käbir welaýatlarda gysga wagtlaýyn ýagyş ýagmagyna garaşylýar. Dynç günlerine ýakyn termometriň simap sütünleri + 43... gradusa çenli ýokarlanar. Aşgabatda üýtgäp durýan bulutly howa bolup...

21.06.2024 15:58
12043

«Altyn gapy» dükany amatly bahadan daşky we içki gapylary hödürleýär

«Altyn gapy» dükany müşderileriň islegine görä saýlamak üçin gapylaryň giň toplumyny hödürleýär. Dükanda ýokary hilli türk, belarus, hytaý gapylary, şeýle hem Türkmenistanda öndürilen gapylar amatly bahadan hödürlenýär...

18.06.2024 18:26
31147

Aşgabatda öýde we howluda gurnalýan basseýnleriň dürli görnüşlerini nireden satyn alyp bolýar?

Tomus möwsüminde dynç almak üçin hökman deňze gitmeli diýip kim aýdypdyr? INTEX dükany maşgalaňyz üçin “deňizde dynç alşy” öýüňizden gurnamagy teklip edýär. Munuň üçin öýde-howlularda gurnalýan basseýnler ýerine...

11.06.2024 14:27
27227

Şamelek Pavilion toý dabaralary üçin Türkmenistanda ilkinji bolup üçegi aýna ýaly dury palatkalaryny hödürleýär

“Şamelek Pavilion” Türkmenistanda ilkinji bolup toý dabalary, sadakalar, doglan günler, şeýle hem köp adamly beýleki dabaralar üçin niýetlenen üçegi aýna ýaly dury, özboluşly bezegi bolan ýewro palatka hyzmatyny...