"Gyzyl Bent" HK ýangyn howpsuzlygy boýunça hyzmatlaryny hödürleýär

  • 11.04.2024 08:05
  • 4884
"Gyzyl Bent" HK ýangyn howpsuzlygy boýunça hyzmatlaryny hödürleýär

«Gyzyl Bent» hususy kärhanasy edara-kärhanalara hem-de hususy taraplara ýangyn howpsuzlygy babatynda ygtyýarly hyzmatlary hödürleýär.

Hususan-da, «Gyzyl Bent» HK şu hyzmatlary hödürleýär:

  • - islendik çylşyrymlylykdaky ýangyn duýduryş ulgamyna tehniki ideg etmek (profilaktika);
  • - ýangyn duýduryş ulgamyny täzeden gurnamak we abatlamak;
  • - ýangyn duýduryş ulgamyny gurmak we işe girizmek;
  • - ýangyn duýduryş ulgamynyň işini HK arkaly amala aşyrmak;

Ýangyn söndüriji ulgamyň hyzmaty:

  • - Ulgamy gurmak, abatlamak we ýangyndan goramak enjamlary (suw, köpük, poroşok, gaz), esasy söndüriji serişdeler.
  • - HK arkaly ýangyn söndüriş ulgamynyň işini üstünden aşyrmak.

Ýangyna garşy Russiýanyň, Türkiýäniň, Hytaýyň enjamlary oturdylýar.
Türkmenistanyň çäginde desgalara barmak, öwrenmek we teklip bermek hyzmaty MUGT ýerine ýetirilýär!

Habarlaşmak üçin telefon belgisi:
20-10-88
E-mail: gyzyl_bent@mail.ru


11.06.2024 14:27
25363

Şamelek Pavilion toý dabaralary üçin Türkmenistanda ilkinji bolup üçegi aýna ýaly dury palatkalaryny hödürleýär

“Şamelek Pavilion” Türkmenistanda ilkinji bolup toý dabalary, sadakalar, doglan günler, şeýle hem köp adamly beýleki dabaralar üçin niýetlenen üçegi aýna ýaly dury, özboluşly bezegi bolan ýewro palatka hyzmatyny...

11.06.2024 13:49
19316

Aşgabatdaky «Awtomobil ulag hyzmaty» kiçi awtobus we ýeňil taksi sürüjilerini işe çagyrýar

«Awtomobil ulag hyzmaty» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti kiçi göwrümli awtobuslaryň hem-de ýeňil taksi awtoulaglarynyň sürüjilerini işe çagyrýar. Hususan-da, "BC" topara degişli sürüjilik şahadatnamasy we sürüjilik...

11.06.2024 06:26
13307

Ortaça temperatura + 42 gradus: Türkmenistanda hepdelik howa maglumaty (10.06 - 16.06)

Şu hepdede ýurdumyzda yssy bolmagyna we birnäçe welaýatlarda gysga wagtlaýyn ýagşyň ýagmagyna garaşylýar. Käbir sebitlerde howanyň ortaça temperaturasy + 42 gradus bolar. Aşgabatda hepdäniň başynda üýtgäp durýan...

10.06.2024 16:01
13732

“Hem arzan al, hem sowgat al”: Elite elektronika dükanynda Gurban baýramy mynasybetli AKSIÝA başlanýar

Lomaý we bölek bahadan öý hojalyk harytlaryny hödürleýän «Elite Elektronika» dükany Gurban baýramy mynasybetli 11-20-nji iýun aralygynda AKSIÝA yglan edýär. Aksiýa laýyklykda 5 sany şert hödürlenýär: Aksiýa №1:...