“Çaý” restorany Baýram güni üçin açyk menýusyny hödürleýär

  • 09.04.2024 16:41
  • 24306
“Çaý” restorany Baýram güni üçin açyk menýusyny hödürleýär

Jana şypa çaýlaryň ýüzlerçe görnüşleri bilen tanalýan, şeýle hem ýurdumyzda çaý ugruna ýöriteleşen ilkinji ýer bolan “ÇAÝ” restorany agzaçar üçin açyk menýusyny hödürleýär. Bu ýerde diňe bir çaýlaryň dürli görnüşleri däl, eýsem, türkmen milli hem-de dünýä ýurtlarynyň datly tagamlarynyň dürli görnüşleri bar.

Tutuş Oraza aýynyň dowamynda restoranda açyk menýu hereket etdi. Agzaçarda müşderilere datly tagamlar bilen birlikde, bedene güýç-kuwwat berýän çaýlaryň dürli görnüşleri hödürlenildi. Ertir, Baýram güni hem restoranda ýörite açyk menýu hereket eder.

10-njy aprelde, Baýram güni ir sagat 08:00-dan 13:00-çenli restoranda açyk menýu bolar. Bahalar:

  • 5-ýaşa çenli mugt;
  • 5-10 ýaşa çenli 130 manat;
  • 10-ýaşdan ululara adam başyna 230 manat.

“Çaý” restorany ýerleri öňünden sargyt edip goýmagy maslahat berýär.


Mundan başga-da, işewür gepleşikleri edaralarda ýa-da şuňa meňzeş resmi ýerlerde geçirmek islemeýänler üçin «Çaý» restorany tüýs ýerine düşüp biler. Bu ýerde möhüm gepleşikleri, işewür duşuşyklary erkin ýagdaýda çaý başynda geçirip bolýar.
Şeýle hem restoranda toý-sadakalaryny, doglan günlerini, garaz maşgala baýramçylyklaryny hem ýokary derejede gurnap bolýar.
«Çaý» restoranyna baranyňyzda çagalaryňyzy hem hökman ýanyňyz bilen alyp geliň, çünki siz maşgalaňyz bilen dynç alýan wagtyňyz körpeler restoranyň çagalar meýdançasynda oýnap bilerler. Ene-atalar bolsa, planşetden çagalaryny yzarlap bilerler.

“Çaý” restoranynyň aýratynlyklary barada has giňişleýin tanyşmak üçin TmCars-yň şu habaryny okap bilersiňiz.

Eltip bermek hyzmaty bar!
Habarlaşmak üçin telefonlar:
18-00-20;
18-00-30;
18-00-50

Salgysy: «Aşgabat» söwda we dynç alyş merkezi, 1-nji gat, B-1, 33


şu gün 19:03
3675

+43 gradusa çenli yssy: Türkmenistanda hepdelik howa maglumaty

Türkmenistanda yssy we käbir welaýatlarda gysga wagtlaýyn ýagyş ýagmagyna garaşylýar. Dynç günlerine ýakyn termometriň simap sütünleri + 43... gradusa çenli ýokarlanar. Aşgabatda üýtgäp durýan bulutly howa bolup...

21.06.2024 15:58
12043

«Altyn gapy» dükany amatly bahadan daşky we içki gapylary hödürleýär

«Altyn gapy» dükany müşderileriň islegine görä saýlamak üçin gapylaryň giň toplumyny hödürleýär. Dükanda ýokary hilli türk, belarus, hytaý gapylary, şeýle hem Türkmenistanda öndürilen gapylar amatly bahadan hödürlenýär...

18.06.2024 18:26
31097

Aşgabatda öýde we howluda gurnalýan basseýnleriň dürli görnüşlerini nireden satyn alyp bolýar?

Tomus möwsüminde dynç almak üçin hökman deňze gitmeli diýip kim aýdypdyr? INTEX dükany maşgalaňyz üçin “deňizde dynç alşy” öýüňizden gurnamagy teklip edýär. Munuň üçin öýde-howlularda gurnalýan basseýnler ýerine...

11.06.2024 14:27
27201

Şamelek Pavilion toý dabaralary üçin Türkmenistanda ilkinji bolup üçegi aýna ýaly dury palatkalaryny hödürleýär

“Şamelek Pavilion” Türkmenistanda ilkinji bolup toý dabalary, sadakalar, doglan günler, şeýle hem köp adamly beýleki dabaralar üçin niýetlenen üçegi aýna ýaly dury, özboluşly bezegi bolan ýewro palatka hyzmatyny...