Oraza baýramyňyz gutly bolsun!

  • 09.04.2024 15:21
  • 15941
Oraza baýramyňyz gutly bolsun!

Döwürleriň ötüp, jemgyýetiň özgerýändigine garamazdan, ynsan ruhuna peýdaly bolan her bir zat ýaşamagyny dowam edýär. Adam aňynyň ösüşine baglylykda, her kese haýyrly bolan bu edim-gylymlar, däp-dessurlar täze röwüş, täze öwüşgin tapýar. Oraza günleri häzirki zaman türkmen jemgyýetinde ruhy päkligiň, jemgyýetçilik jebisliginiň, taýsyz sahawatyň aýy hökmünde aňymyza ornady. Oraza aýy ýagty ertirlere bolan ynamymyzy artdyrmaga, agzybirligimizi berkitmäge, ruhy dünýämizi gözelleşdirmäge, daş-töweregimizi gurşap alan tebigat bilen sazlaşykly ýaşamaga, umuman, älemiň gowulyklaryna, gözelliklerine guwanyp, şatlanmaga we özgelere-de şatlyk eçilmäge mümkinçilik berýär. Arka atylan mübärek Oraza aýy şeýle ruhy kämilligiň, özüňi taplamagyň amatly we ajaýyp möwsümi hasaplanylýar. Ol kämillige ymtylyş mümkinçilikleriniň aýy we asylly başlangyçlaryň iň amatly pursadydyr.
Ine, mübärek Oraza aýy hem ahyrlady. Ertir, Oraza baýramy. Türkmen topragyna gelen, türkmen döwletine siňen berekediň, ýola goýlan ajaýyplyklaryň has alyslara uzalyp gitmegi, asyrlara dowamat-dowam bolmagy üçin ýene bir täze sahypanyň açylýandygyny aňladýar.
Agzaçar baýramy ýurdumyzda hem uly joşgun bilen bellenilip geçilýär. Baýram gijesinde hem-de Baýram namazy okalýança has köp dileg-doga etmek, şükür etmek, günälerimize toba etmek, Pygamber alaýhyssalama salawat okamak, haýyr-sawahat etmek, elimizde bar bolan nygmatlaryň ählisi, şeýle hem saglyk nygmaty üçin Biribara şükür etmek iň möhüm ybadatlaryň hatarynda görülýär.
Mübärek Remezan aýynda tutan orazalaryňyz, berjaý eden tagat-ybadatlaryňyz, eden dileg-dogalaryňyz, paýlan sadaka-sahawatyňyz Hak dergähinde kabul bolsun! Ýeneki ýyllaryň Oraza aýy günlerine jan saglygynda ýetmek hemmämize miýesser etsin! Baýram gijesinde we säherinde etjek ybadatlaryňyz hem kabul bolsun! Yhlasyňyz ýerine düşsün, arzuwlaryňyz maksadyna gowuşsyn!
Goý, bu Orazada ýerine ýetirilen tagat-ybadatlar, gazanylan sogaplar, edilen ýagşy dileg-dogalar her bir türkmeniň we türkmenisatnlynyň ojagyna döwlet bolup ornasyn!


düýn 09:41
14793

Gurbanguly we Ogulgerek Berdimuhamedowlaryň agtyklaryna Hytaýdan sowgatlar geldi

Mälim bolşy ýaly, 17-nji maýda Aşgabatda “Türkmen-hytaý zenanlarynyň dünýäsi” atly maslahat geçirildi. Oňa türkmen halkynyň Milli Lideriniň maşgalasy Ogulgerek Berdimuhamedowa hem-de Hytaýyň Halk syýasy konsultatiw...

17.06.2024 22:19
4333

Aşgabadyň kinoteatrlarynda şu hepde görkeziljek filmler we multfilmler

“Aşgabat” kinoteatry we “Türkmenistan” kinokonsert merkezi şu hepde görkeziljek filmleriň we multfilmleriň sanawyny hödürlediler. “Aşgabat” kinoteatry  Sişenbe güni, 18-nji iýun: 15:00 – “Kapitan Marwel 2” (2023)...

17.06.2024 18:26
6243

Medeniýet Şahberdiýewanyň we Maýa Kulyýewanyň hormatyna ýörite baýraklar döredildi

Nury Halmämmedow adyndaky “Dutaryň sesi” atly Moskwa halkara sungat festiwaly geçmişiň meşhur türkmen aýdymçylarynyň hormatyna birnäçe ýörite baýraklary döretdi. Bu barada festiwalyň art-direktory, pianinoçy Mamed...

15.06.2024 18:12
9016

Türkmen animasiýalary ilkinji gezek Annecy halkara festiwalyna gatnaşýar

Türkmenistan ilkinji gezek Fransiýada her ýyl geçirilýän animasion filmleriň Annecy halkara festiwalyna gatnaşýar. 1998-nji ýyldan bäri geçirilýän bu festiwala Türkmenistan Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa...