Altynyň unsiýasy 2300 dollara çenli gymmatlady

  • 06.04.2024 05:31
  • 6101
Altynyň unsiýasy 2300 dollara çenli gymmatlady

Aziýanyň çarşenbe günündäki söwdasy altynyň bahasy boýunça täze rekord goýdy. Gymmat bahaly metalyň bir unsiýasy 2306,25 dollara ýetdi.

Çarşenbe güni Çikago söwda biržasynda (CME) iýun altyn şertnamasynyň bahasy 1,18% ýokarlanyp, bir unsiýasy 2308,8 dollar boldy. Bu taryhda iň ýokary dereje boldy.
Gymmat bahaly metalyň bahasy yzygider ýedi gün bäri ýokarlanmagyny dowam edýär.
Investing.com-yň belleýşi ýaly, muňa birnäçe faktor täsirini ýetirdi, şolaryň biri-de Taýwanda çip önümçiligine täsir edip, “ygtybarly” aktiwlere islegiň artmagyna sebäp bolan güýçli ýer titremesidir. Şeýle hem, ABŞ-nyň Merkezi Bankynyň ýolbaşçylarynyň durnukly hümmetsizlenme we ABŞ-da zähmet bazarynyň berkemegi bilen bagly göterim mukdaryny peseltmek boýunca meýilnamalarynyň yza süýşürilmeginiň mümkindigi baradaky teswirleri maýa goýujylary altyn almaga iterdi.
ABŞ-nyň Gazna girdejisiniň ýokarlanandygyna garamazdan, ABŞ-nyň dollary 4,5 aýlyk ýokary bolanlygyndan yza çekildi, şeýlelikde, altyn ABŞ-ly bolmadyk maýadarlar üçin has özüne çekiji boldy.
“Ygtybarly” aktiwlere bolan islegiň platina bilen kümüşe-de täsir edendigi bellenýär. Platina üçin fýuçers 0,3%, kümüş üçin fýuçers bolsa 2,2% ýokarlandy.
Misiň bahasy esasy mis import ediji Hytaýdan gelen oňyn PMI maglumatlarynyň fonunda ýokarlandy.
Seljerijiler ýakyn wagtda altynyň bahasynyň ýokary galjakdygyny çaklaýarlar, ýöne ondan soňky dinamika ABŞ-daky hümmetsizlenme maglumatlaryna, geosyýasy ýagdaýa we Federal ätiýaçlyk bankynyň hereketlerine bagly bolar.

düýn 18:21
4569

Daşoguz we Balkan welaýatlarynda galla oragyna girişildi

14-nji iýunda Daşoguz we Balkan welaýatlarynyň ekerançylary galla oragyna girişdiler. Şu ýyl türkmen gallaçylarynyň öňünde güýzlük bugdaý üçin bölünip berlen jemi 690 müň gektar meýdandan 1 million 400 müň tonna...

düýn 17:21
8869

Mejlis Türkmenistanyň Raýat kodeksiniň täze beýanynyň taslamasyny işläp taýýarlaýar

14-nji iýunda geçirilen Hökümet mejlisiniň barşynda Mejlisiň Başlygy D.Gulmanowa ýurdumyzyň kanunçylyk binýadyny pugtalandyrmak boýunça alnyp barylýan işler barada maglumat berdi. D.Gulmanowa “Magtymguly Pyragynyň...

düýn 17:17
9165

Serdar Berdimuhamedow «Türkmenstandartlary» gullugynyň işini yzygiderli kämilleşdirmegiň möhümdigini nygtady

Anna güni geçirilen Hökümet mejlisiniň barşynda wise-premýer H.Geldimyradow standartlaşdyrmak we metrologiýa ulgamyndaky işleri döwrüň talabyna laýyk getirmek boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi....

düýn 16:42
3620

Türkmenistan karbamidli formaldegid konsentratyny satyn alar

Prezident Serdar Berdimuhamedow anna güni geçirilen Hökümet mejlisinde «Türkmenhimiýa» döwlet konserniniň karbamid öndürýän zawodlarynyň önümçiligi üçin zerur bolan karbamidli formaldegid konsentratyny satyn almak...