“Sanly ulgam hyzmatlary” HJ Türkmenistanda awtoulaglara GPS monitoring hyzmatyny hödürleýär

  • 05.04.2024 18:25
  • 13704
“Sanly ulgam hyzmatlary” HJ Türkmenistanda awtoulaglara GPS monitoring hyzmatyny hödürleýär

Web programmalar we ykjam goşundylary taýýarlamak, UX/UI dizaýn işleri we 360° wirtual syýahat boýunça IT kompaniýasy bolan “Sanly ulgam hyzmatlary” HJ hyzmatlar toplumyny giňeldýär we ähli isleg bildirýänler üçin “GPS monitoringi” hödürleýär.

Täze hyzmat uzak aralykdan gözegçilik etmek, şeýle-de internetiň üsti bilen obýektiň ýerleşýän ýerine we hereketine hakyky wagtda gözegçilik etmek üçin niýetlenendir.
“GPS monitoring” hyzmaty hem şahsy adamlar, hem biznes segmenti üçin deň derejede gyzykly bolar. Monitoring ulgamynyň görkezijileri esasynda hemişe maglumatlary dessine alyp bilersiňiz we ulag serişdesiniň hakyky hereket ediş wagtyna, onuň durýan we duralgalarynyň ýerlerine, şeýle-de tizlik režiminiň berjaý edilişine gözegçilik edip bilersiňiz. Şeýle maglumatlar kompaniýalara ulagyň hereket tertibiniň berjaý edilýändigi, ýolda garaşylmadyk ýagdaýlaryň ýüze çykandygy, sürüjiniň bellenilen möhlete ýetişýändigi barada maglumat almak üçin zerurdyr, şeýle-de beýleki ulag birlikleri üçin iň amatly ugurlary meýilleşdirmäge kömek eder.

“GPS monitoring” hyzmaty üçin abonent tölegi aýda 50 manat. Bu baha şu aşakdakylary öz içine alýar:

  • - Awtoulagyň hakyky wagtda ýerleşýän ýerini kesgitlemek;
  • - Islendik wagt gözegçilik edilýän obýektleriň ugurlaryny görkezmek;
  • - Ulag serişdeleriniň başga maksatlar üçin ulanylyş ýagdaýlaryny aradan aýyrmak;
  • - Saklanmalar, awtoulag duralgalary, geozonalar, tizligi dolandyrmak we ş.m.

Goşmaça maglumatlar üçin:
Telefon: +993 63 07-67-16

Email: suh@sanly.tm,
sanlyhyzmatlar@gmail.com

Saýt: suh.com.tm


şu gün 19:03
19

+43 gradusa çenli yssy: Türkmenistanda hepdelik howa maglumaty

Türkmenistanda yssy we käbir welaýatlarda gysga wagtlaýyn ýagyş ýagmagyna garaşylýar. Dynç günlerine ýakyn termometriň simap sütünleri + 43... gradusa çenli ýokarlanar. Aşgabatda üýtgäp durýan bulutly howa bolup...

21.06.2024 15:58
12019

«Altyn gapy» dükany amatly bahadan daşky we içki gapylary hödürleýär

«Altyn gapy» dükany müşderileriň islegine görä saýlamak üçin gapylaryň giň toplumyny hödürleýär. Dükanda ýokary hilli türk, belarus, hytaý gapylary, şeýle hem Türkmenistanda öndürilen gapylar amatly bahadan hödürlenýär...

18.06.2024 18:26
31097

Aşgabatda öýde we howluda gurnalýan basseýnleriň dürli görnüşlerini nireden satyn alyp bolýar?

Tomus möwsüminde dynç almak üçin hökman deňze gitmeli diýip kim aýdypdyr? INTEX dükany maşgalaňyz üçin “deňizde dynç alşy” öýüňizden gurnamagy teklip edýär. Munuň üçin öýde-howlularda gurnalýan basseýnler ýerine...

11.06.2024 14:27
27201

Şamelek Pavilion toý dabaralary üçin Türkmenistanda ilkinji bolup üçegi aýna ýaly dury palatkalaryny hödürleýär

“Şamelek Pavilion” Türkmenistanda ilkinji bolup toý dabalary, sadakalar, doglan günler, şeýle hem köp adamly beýleki dabaralar üçin niýetlenen üçegi aýna ýaly dury, özboluşly bezegi bolan ýewro palatka hyzmatyny...