Şu gün Oraza aýynyň mukades Gadyr gijesi

  • 05.04.2024 11:28
  • 14790
Şu gün Oraza aýynyň mukades Gadyr gijesi

Şu gün, 5-inden 6-syna geçilýän gije Remezan aýynyň, haýyr-sahawatyň mübärek gijesi - Gadyr gijesi gabat gelýär. Ata-babalarymyz Remezan aýyny aýlaryň seresi, Gadyr gijesini gijeleriň serweri hasaplapdyrlar. Mukaddes Oraza aýynyň Gadyr gijesini agzybirlikde, ýagşy niýetler, iň gowy umyt-arzuwlar bilen garşylapdyrlar.

Musulman dünýäsinde bolşy ýaly, türkmen halky hem Remezan aýyna, şol sanda Gadyr gijesine arzuw-umytlaryň hasyl bolýan, rehim-şepagatyň, ynsanperwerligiň dabaralanýan, haýyr-yhsan işleriň rowaçlanýan aýy hökmünde garaýar. Şonuň üçin-de bu aýyň dowamynda asylly işleri, rehim-şepagatlylygy, mukaddes däp-dessurlary has köp berjaý etmäge, süňňümiz we ahlak babatda päklenmäge, ruhy taýdan täzelenmäge aýratyn üns berilýär.
Ýakynda, has takygy, 29-njy martda döwlet Baştutany Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisinde jenaýat edendikleri üçin iş kesilen 356 adamyň günäsini geçmek hakynda Permana gol çekdi.
Remezan aýynyň dowam edýän günlerinde, 27-nji martda Ak bugdaý etrabynyň çäginde türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda täze metjidiň açylmagy-da on iki aýyň soltany bolan Oraza aýyna mynasyp edilen işleriň biri boldy. Şu gün mukaddes Oraza aýynyň Gadyr gijesiniň hormatyna ýurdumyzyň beýleki welaýatlarynda hem şunuň ýaly täze metjitleriň açyljakdygy bolsa aýdylanlary ýene bir ýola tassyklaýar.

Gadyr gijesi gutly-mübärek bolsun! Bu gijede edýän ybadatlaryňyz, ýagşy dileg-dogalaryňyz Biribaryň dergahynda kabul bolsun!


düýn 19:22
22986

XII-XIII asyrlara degişli teňňeleri tapan daşoguzly ýaşaýjylara sowgatlar berler

Daşoguz welaýatynda Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky etrabyň Döwkesen we Sarygamyş geňeşlikleriniň ýaşaýjylary Annamuhammet Durdyýew we Bibijemal Berdigylyjowa altyn we kümüş teňňeleri tapdylar. Bu tapyndylary üçin...

düýn 12:16
2029

Arkadag şäherinde Medeniýet hepdeligi geçirilýär

22-nji iýunda Arkadag şäherinde badalga alan Medeniýet hepdeliginiň maksatnamasy giň gerimli medeni-köpçülik çärelerine baý boldy. 23-nji iýunda günüň ikinji ýarymynda Arkadag şäheriniň Şükür bagşy adyndaky çagalar...

20.06.2024 14:30
4073

Türki dünýäsiniň ýaş suratkeşleriniň bäsleşiginiň ýeňijileri yglan edildi

Türki dünýäsiniň ýaş suratkeşleriniň «Änew – türki dünýäsiniň medeni paýtagty 2024»-iň çäklerinde TÜRKSOÝ-nyň guran «Türki halklaryň we Türkmenistanyň medeni mirasy» temasy boýunça geçirilen bäsleşigiň netijeleri...

19.06.2024 17:29
5568

Talyplaryň arasynda «Talyp joşguny – 2024» döredijilik festiwaly geçirildi

«Aşgabat» aýdym-saz merkezinde Türkmenistanyň ýokary okuw mekdepleriniň döredijilikli höwesjeň talyplarynyň arasynda «Talyp joşguny – 2024» döredijilik festiwalynyň jemleýji tapgyry geçirildi. Jemgyýetçilik guramalaryň...