“Sargyt” söwda platformasy daşary ýurtlardan lomaý we bölekleýin harytlary amatly bahadan getirip berýär

  • 03.04.2024 17:00
  • 8874
“Sargyt” söwda platformasy daşary ýurtlardan lomaý we bölekleýin harytlary amatly bahadan getirip berýär

Daşary ýurtlardan haryt sargamak gündelik durmuşymyzyň aýrylmaz bölegine öwrülip barýar. Halkara söwdasynyň güýçli depginler bilen ösýän döwründe daşary ýurtlardan gerekli harydy iň amatly bahadan tapyp, Türkmenistana getirip berýän platformalaryň biri hem “SARGYT” söwda platformasydyr.

“Sargyt” söwda platformasy müşderiniň islegi esasynda:

  • daşary ýurtlardan harydyň bahasyny öwrenip bermek;
  • islendik daşary ýurt saýtlaryndan harytlary getirip bermek;
  • lomaý telekeçiler üçin Hytaýyň amatly şäherlerinden gerekli harytlaryny alyp bermek;
  • sargyt edilen ýükleri Hytaýda ammarda jemläp bermek;
  • zawod tehnikalarynyň hem-de maşynlarynyň gerek bolan ätiýaçlyk şaýlaryny tapyp bermek ýaly hyzmatlary ýerine ýetirýär.

Bu hyzmatlaryň ählisinden müşderi Türkmenistanda oturan ýerinden peýdalanyp biler. Ýagny müşderi, özüne haýsy harydyň gerekdigini aýdýar. Şol harydy iň amatly bahadan tapyp, müşderiniň eline gysga wagtda gowuşmagyny bolsa “Sargyt” söwda platformasy ýerine ýetirýär.

Diňe HYTAÝDAN däl...
“Sargyt” platformasy diňe bir Hytaýdan däl, eýsem, Ýaponiýa, Koreýa Respublikasy, Malaýziýa, Indoneziýa ýaly ýurtlardan hem harytlary getirip berýär.
Ýaponiýa, Koreýa Respublikasy, Malaýziýa, Indoneziýa ýaly ýurtlardan iri görnüşdäki harytlary, ýagny konteýner ýüklerini getirip berýär. Hytaýdan bolsa bölekleýin hem lomaý harytlary getirdip bolýar.
Sargyt edilen harytlar görnüşine, möçberine görä 10-55 gün aralykda müşderä gowşurylýar.

TÖLEG nähili edilýär?
Müşderi diňe harydyň puluny öňünden geçirýär, ýüküň tölegi bolsa bellenilen nokada getirilenden soň berilýär.
2014-nji ýyldan bäri işläp gelýän “Sargyt” söwda platformasy hyzmatlarynyň ählisine kepil geçýär. Müşderi islendik wagt sargydynyň ýagdaýyny, takyk ýeten nokadyny anyklap biler.

Habarlaşmak üçin:
Telefon:
+99364 34-94-37;
Instagram:
sargytglobal;
TikTok:
sargytglobal;
Elektron poçta:
sargytglobal@gmail.com

 


12.04.2024 15:06
10447

Grilde bişen krewetkalar, Alfredo... “Arbat” restorany italýan aşhanasynyň muşdaklaryny çagyrýar

Karbonara, Neapolitano, Penne Arabýata... belli-belli ýurtlar belli-belli tagamlara ýöriteleşen bolýar. “Italýan pizzasy” ýa-da “Italýan pastasy” diýlen aýtgylary eşitmedik ýok bolsa gerek. Çünki bu ýurt şol tagamlary...

11.04.2024 08:05
4453

"Gyzyl Bent" HK ýangyn howpsuzlygy boýunça hyzmatlaryny hödürleýär

«Gyzyl Bent» hususy kärhanasy edara-kärhanalara hem-de hususy taraplara ýangyn howpsuzlygy babatynda ygtyýarly hyzmatlary hödürleýär. Hususan-da, «Gyzyl Bent» HK şu hyzmatlary hödürleýär: - islendik çylşyrymlylykdaky...

09.04.2024 16:41
23188

“Çaý” restorany Baýram güni üçin açyk menýusyny hödürleýär

Jana şypa çaýlaryň ýüzlerçe görnüşleri bilen tanalýan, şeýle hem ýurdumyzda çaý ugruna ýöriteleşen ilkinji ýer bolan “ÇAÝ” restorany agzaçar üçin açyk menýusyny hödürleýär. Bu ýerde diňe bir çaýlaryň dürli görnüşleri...

09.04.2024 06:23
13339

+4°C-den +31°C-e çenli: Türkmenistanda hepdelik howa maglumaty

Aşgabatda üýtgäp durýan bulutly howa bolup, hepdäniň başynda we ikinji ýarymynda ýagyş ýagar. Howa gijelerine +9... +11 gradusdan +12... +14 gradus aralygynda maýyl, gündizlerine +19... +21 gradusdan +26... +28...