Kiçi we orta kärhanalar üçin amatly teklip: “Injir Arzan” uly ammar satuwyny geçirýär

  • 03.04.2024 13:51
  • 10793
Kiçi we orta kärhanalar üçin amatly teklip: “Injir Arzan” uly ammar satuwyny geçirýär

Aşgabatda ilkinji gezek uly göwrümli ammar satuwy geçirilýär hem-de lomaý mukdarda harytlara aýratyn arzanladyş hödürlenilýär! Bu kiçi we orta telekeçiler üçin ýokary hilli önümleri özüne çekiji bahadan satyn almak üçin ajaýyp mümkinçilikdir.

Teklip çäklidir we kakao içgileri, sosna agajyndan ýasalan tekiz faner, IP kameralar we motor ýagy ýaly köp sanly önüme degişlidir. Bu önümler dükanlaryň, lomaý ammarlaryň, hyzmat merkezleriniň we beýleki kiçi we orta kärhanalaryň haryt sanawyny giňeltmek üçin peýdaly bolar.

Müşderileriňize bäsdeş bahalardan ýokary hilli önümleri hödürlemek mümkinçiligini elden gidirmäň.
Aksiýanyň wagty çäklidir we harytlaryň mukdary tükeniksiz däldir!

Hödürlenýän önümleriň doly sanawy we beýany “Injir Arzan” web sahypasynda elýeterlidir. Aksiýa müşderilere diňe bir giň saýlawy däl, eýsem, iň oňat bahalary hödürläp, bazarda tapawutlanmaga mümkinçilik berýär.
Gyzyklanma bildirýän telekeçileri bu amatly teklipden peýdalanmaga çagyrýarys. Öz kärhanaňyzyň ösüşine täze itergi beriň!

Tizleşiň, harytlaryň mukdary çäklidir!


düýn 15:06
9946

Grilde bişen krewetkalar, Alfredo... “Arbat” restorany italýan aşhanasynyň muşdaklaryny çagyrýar

Karbonara, Neapolitano, Penne Arabýata... belli-belli ýurtlar belli-belli tagamlara ýöriteleşen bolýar. “Italýan pizzasy” ýa-da “Italýan pastasy” diýlen aýtgylary eşitmedik ýok bolsa gerek. Çünki bu ýurt şol tagamlary...

11.04.2024 08:05
4403

"Gyzyl Bent" HK ýangyn howpsuzlygy boýunça hyzmatlaryny hödürleýär

«Gyzyl Bent» hususy kärhanasy edara-kärhanalara hem-de hususy taraplara ýangyn howpsuzlygy babatynda ygtyýarly hyzmatlary hödürleýär. Hususan-da, «Gyzyl Bent» HK şu hyzmatlary hödürleýär: - islendik çylşyrymlylykdaky...

09.04.2024 16:41
23071

“Çaý” restorany Baýram güni üçin açyk menýusyny hödürleýär

Jana şypa çaýlaryň ýüzlerçe görnüşleri bilen tanalýan, şeýle hem ýurdumyzda çaý ugruna ýöriteleşen ilkinji ýer bolan “ÇAÝ” restorany agzaçar üçin açyk menýusyny hödürleýär. Bu ýerde diňe bir çaýlaryň dürli görnüşleri...

09.04.2024 06:23
13273

+4°C-den +31°C-e çenli: Türkmenistanda hepdelik howa maglumaty

Aşgabatda üýtgäp durýan bulutly howa bolup, hepdäniň başynda we ikinji ýarymynda ýagyş ýagar. Howa gijelerine +9... +11 gradusdan +12... +14 gradus aralygynda maýyl, gündizlerine +19... +21 gradusdan +26... +28...