Toý mekanlary we hyzmatlary üçin amatly teklip: egin-eşikleri we çehollary bir ýerden sargyt ediň!

  • 27.03.2024 00:04
  • 11911
Toý mekanlary we hyzmatlary üçin amatly teklip: egin-eşikleri we çehollary bir ýerden sargyt ediň!

Türkmen hususy kärhanasy müşderileriň ýörite sargytlary esasynda, olaryň isleglerini göz öňünde tutup, toý hyzmatlarynyň işgärleriniň ähli düzümi üçin ÝÖRITE-EGIN EŞIKLERI, SKATERTLERI, ÇEHOLLARY, SALFETKALARY taýýarlap berýär.

Logotipi oturdylan egin-eşikler şol toý hyzmatynyň müşderiniň ýadynda galmagyna täsir edýär. Şeýle hem ofisantlaryň egin-eşikleriniň göze gelüwli bolmagy bilen bir hatarda, jana rahat bolmagy hem möhüm ähmiýete eýedir. Çünki işgärler bu egin-eşikde tutuş iş gününi geçirmeli. Bu hususy kärhana egin-eşikleri taýýarlanda, olaryň göze gelüwli, şol bir wagtda hem jana rahat bolmagyny baş maksady edip goýýar. Önümleriň ählisi Türkiýeden gelen materiallardan taýýarlanylýar.
Bu hususy kärhana önümleriniň hiline, sargytlaryň öz wagtynda ýerine ýetirilmegine kepil geçýär. Şol bir wagtda hem bahalarynyň amatlydygyny habar berýär. Toý hyzmaty ulgamynda iş alyp barýanlar özleri üçin indiwidual önümleri hem taýýarladyp bilerler. Dizaýn işine müşderiniň islegleri, toý hyzmatynyň reňk sazlaşygy, umuman, islendik ownuk detal göz öňünde tutulýar.

Toý-dabaralaryna her gezek nädip täzeçe öwüşgin berip bolar?
Toý mekanynyň oturgyçlarynyň çehollaryny, stollarynyň skatertlerini wagtal-wagtal täzeläp durmak arkaly tutuş restoranyň, şol sanda göçme toý hyzmatlarynyň içki interýerine täzeçe öwüşgin berip bolar. Bu maliýe taýdan hem örän bähbitlidir. Oturgyçlar üçin çehollary taýýarlamakda hususy kärhana müşderä birnäçe teklipleri hödürleýär, nusgalary görkezýär. Skatertler, çehollar üçin berk hem çydamly materiallar ulanylýar.
Çehollar sargyt edilenden soň, 10 günüň dowamynda taýýarlanylyp berilýär.

Ýakynda bu hususy kärhana Büzmeýinde ýerlesýän Jennet restoranynyň tikinçilik işleriniň ählisini (işgärler düzüminiň egin-eşikleri, salfetkalar, skatertler, çehollar...) dolulygyna ýerine ýetirdi. Tikinçilik işleriniň tutuş toplumy sargyt edilende hususy kärhana uly arzanlaşyklary hödürleýär.
JENNET restoranyndan başga-da, bu kärhananyň müşderileriniň hatarynda Berkarar toý mekany, Hezzet restorany, Täze duşuşyk toý mekany, Nazarly bakyş toý mekany, Ahal toý mekany, Ajaýyp toý hyzmatlary,  Goşa gumry restorany ýaly köp sanly toý mekanlary bar.

Öz restoranyňyzyň, toý hyzmatyňyzyň işgärleri üçin egin-eşikleri, stollaryň üstüne ýapylýan örtgüleri, stullar üçin çehollary, salfetkalary sargyt etmek isleseňiz şu telefon belgisine jaň edip bilersiňiz:
+99365082347


16.04.2024 14:32
8369

FotoLab ykjam goşundysy arkaly telefonyň çeholyna islendik suraty çap etdirip bolýar

FotoLab ykjam goşundysy islendik suraty telefon çehollaryna çap etmek hyzmatyny hödürleýär. Bu ykjam goşundynyň üsti bilen isleýän çeholyňyzy ONLAÝN görnüşde sargyt edip bolýar. Munuň üçin bar gerek zat – telefonyň...

15.04.2024 20:48
19518

Yssy howa gaýdyp gelýär: Türkmenistanda hepdelik howa maglumaty

Aşgabatda üýtgäp durýan bulutly howa bolup, howa gijelerine +8... +10 gradusdan +14... +16 gradus aralygynda maýyl, gündizlerine +21... +23 gradusdan +27.. +29 gradus aralygynda maýyl bolar. Ahal welaýatynda üýtgäp...

12.04.2024 15:06
11814

Grilde bişen krewetkalar, Alfredo... “Arbat” restorany italýan aşhanasynyň muşdaklaryny çagyrýar

Karbonara, Neapolitano, Penne Arabýata... belli-belli ýurtlar belli-belli tagamlara ýöriteleşen bolýar. “Italýan pizzasy” ýa-da “Italýan pastasy” diýlen aýtgylary eşitmedik ýok bolsa gerek. Çünki bu ýurt şol tagamlary...

11.04.2024 08:05
4679

"Gyzyl Bent" HK ýangyn howpsuzlygy boýunça hyzmatlaryny hödürleýär

«Gyzyl Bent» hususy kärhanasy edara-kärhanalara hem-de hususy taraplara ýangyn howpsuzlygy babatynda ygtyýarly hyzmatlary hödürleýär. Hususan-da, «Gyzyl Bent» HK şu hyzmatlary hödürleýär: - islendik çylşyrymlylykdaky...