YONEKEY mobil goşundysynda mugt dükan açmak mümkinçiligi döredildi

  • 23.03.2024 21:06
  • 9665
YONEKEY mobil goşundysynda mugt dükan açmak mümkinçiligi döredildi

Türkmenistanyň ähli künjegindäki adamlar üçin Hytaýdan dürli görnüşli harytlary iň arzan bahalardan getirip berýän “Yonekey” ykjam goşundysynda täze hyzmat işläp başlady. Indi islendik telekeçi Yonekey ykjam goşundysynda öz onlaýn dükanyny açyp, satýan harytlaryny ýerleşdirip biler.

150 müňden gowrak ulanyjysy bolan YONEKEY platformasy hemmeleri söwdaňy artdyrmaga ýardam etjek bu hyzmatdan peýdalanmaga çagyrýar.
YONEKEY platformasynda dükan açmak we harytlary ýerleşdirmek MUGT. Ýerleşdirip bolýan harytlaryň sany bolsa ÇÄKSIZDIR.
Onlaýn dükanyňy açmak aňsat. Munuň üçin platformada degişli maglumatlary girizmek ýeterlik. Harytlary telekeçiniň özi girizýär. Müşderi telekeçiniň onlaýn dükanyndan harytlary saýlap sargyt edeninde, telekeçä habarnama barýar.

Eýsem, onlaýn dükanyň nähili artykmaçlyklary bar?

  • Adaty dükandan tapawutlylykda, kärendesine ýer tapmak zerurlygy ýok;
  • 7/24 sagat işläp durýar;
  • Goşmaça işgär saklamak gerek däl. Az sanly adam bilen söwdany dolandyryp bolýar;
  • Onlaýn dükanyň müşderisi köp bolýar. Diňe bir şäheriň däl, eýsem, tutuş ýurduň ilaty harytlary görüp bilýär.

«Yonekey» kärhanasynyň saýtyndan we mobil goşundysyndan erkekler, zenanlar we çagalar üçin egin-eşikleri hem-de aýakgaplary, hojalyk tehnikalaryny, öýe gerekli harytlary, gap-gaçlary we aşhana esbaplaryny, çaga oýunjaklaryny, sport harytlaryny, saz gurallaryny, mekdep we ofis esbaplaryny, bezeg we ideg kosmetika serişdelerini, hojalyk himiýa önümlerini, awtoulaga zerur zatlary we beýlekileri sargyt edip bolýar.
«Yonekey» mobil goşundysyndan harytlary hem bölekleýin, hem lomaý sargyt edip bolýar.
Satyn alnan haryt üçin tölegler Türkmenistanyň milli manadynda bank kartlary arkaly, onlaýn ýa-da nagt görnüşde kabul edilýär.
«Yonekey» mobil goşundysy Google Play we AppStore internet dükanlarynda ýükläp almak üçin  elýeterlidir.

Saýt: yonekey.com


16.04.2024 14:32
8337

FotoLab ykjam goşundysy arkaly telefonyň çeholyna islendik suraty çap etdirip bolýar

FotoLab ykjam goşundysy islendik suraty telefon çehollaryna çap etmek hyzmatyny hödürleýär. Bu ykjam goşundynyň üsti bilen isleýän çeholyňyzy ONLAÝN görnüşde sargyt edip bolýar. Munuň üçin bar gerek zat – telefonyň...

15.04.2024 20:48
19483

Yssy howa gaýdyp gelýär: Türkmenistanda hepdelik howa maglumaty

Aşgabatda üýtgäp durýan bulutly howa bolup, howa gijelerine +8... +10 gradusdan +14... +16 gradus aralygynda maýyl, gündizlerine +21... +23 gradusdan +27.. +29 gradus aralygynda maýyl bolar. Ahal welaýatynda üýtgäp...

12.04.2024 15:06
11814

Grilde bişen krewetkalar, Alfredo... “Arbat” restorany italýan aşhanasynyň muşdaklaryny çagyrýar

Karbonara, Neapolitano, Penne Arabýata... belli-belli ýurtlar belli-belli tagamlara ýöriteleşen bolýar. “Italýan pizzasy” ýa-da “Italýan pastasy” diýlen aýtgylary eşitmedik ýok bolsa gerek. Çünki bu ýurt şol tagamlary...

11.04.2024 08:05
4679

"Gyzyl Bent" HK ýangyn howpsuzlygy boýunça hyzmatlaryny hödürleýär

«Gyzyl Bent» hususy kärhanasy edara-kärhanalara hem-de hususy taraplara ýangyn howpsuzlygy babatynda ygtyýarly hyzmatlary hödürleýär. Hususan-da, «Gyzyl Bent» HK şu hyzmatlary hödürleýär: - islendik çylşyrymlylykdaky...