ABŞ-da kitaphananyň okyjylary pişigiň suratyny getirse, ähli bergileri bagyşlanar

  • 19.03.2024 16:59
  • 11566
ABŞ-da kitaphananyň okyjylary pişigiň suratyny getirse, ähli bergileri bagyşlanar

ABŞ-daky jemgyýetçilik kitaphanalarynyň birinde adaty bolmadyk aksiýa başlady. Ol «Mart mýawlamasy» diýlip atlandyryldy.

Çäräni Wuster (Massaçusets ştaty) kitaphanasy geçirýär. Onuň maksady kitaplary wagtynda yzyna gaýtarmadyk okyjylary getirmek. Mart aýynda kitap ýitiren ýa-da oňa zeper ýetiren islendik okyjy kitaphananyň işgärine pişigiň suratyny görkezip biler. Munuň üçin onuň "ýazygy" bagyşlanar.
Bu ýagdaýda pişikleriň islendik şekilleri ýerliklidir – diňe bir fotosuratlar däl, eýsem, çekilen suratlar hem bolar. Kitaphana myhmanlar tarapyndan getirilen öý haýwanlarynyň suratlaryny sosial ulgamlarda paýlaşar.
Ýeri gelende bellesek, bu kitaphananyň öý haýwanlary bilen baglanyşykly ilkinji çäresi däl. Haýwanlar gonalgasy bilen bilelikde kitaphanada stressi azaltmak üçin pişikler bilen duşuşyklar guralýar.


05.04.2024 11:48
23542

Nýu-Ýorkdaky Azatlyk heýkeliniň alawyna güýçli ýyldyrym çakdy

Nýu-Ýorkda Azatlyk heýkeliniň alawyna ýyldyrym çakdy. Bu barada wakanyň şaýatlaryna salgylanyp, “New York Post” habar berýär. Seýilgähleriň şäher edarasy şäheriň esasy gözelliginiň gowy berkidilendigini we şeýle...

29.03.2024 21:25
4827

Floridada çagalara sosial ulgamlarda akkaunt açmak resmi taýdan gadagan edildi

Floridanyň gubernatory Ron De Santis 14 ýaşa ýetmedik çagalaryň sosial ulgamlarda akkauntlarynyň bolmagyny gadagan edýän kanuna gol çekdi. Bu barada ixbt.com habar berýär. HB 3 aňlatmasy bilen belli bolan kanunyň...

21.03.2024 21:55
17438

Ikinji jahan urşunyň weterany 99 ýaşynda orta bilim hakynda şahadatnama aldy

ABŞ-da Ikinji jahan urşunyň weterany 99 ýaşynda orta bilim hakynda şahadatnamasyny aldy diýip, Inside Edition neşiri ýazýar. Pensioner üçin 100-den gowrak adamyň gatnaşmagynda ýörite dabara geçirildi. Çarlz Berd...

20.03.2024 14:04
16898

Çikagodan akyp geçýän derýa baýramçylyk mynasybetli ýaşyl reňke boýaldy

Keramatly Patrik Irlandiýanyň howandary hasaplanýar. Bu keramatly adamyň hormatyna dünýäde iki müňden gowrak ybadathana guruldy, şolaryň esasysy 1192-nji ýylda gurlan Dublindäki Keramatly Patrik ybadathanasydyr...