Jinsileri bilen dünýäde meşhurlyk gazanan MAVI dükanynda 30%-80% arzanlaşyk başlady

  • 27.01.2024 17:49
  • 9223
Jinsileri bilen dünýäde meşhurlyk gazanan MAVI dükanynda 30%-80% arzanlaşyk başlady

Jinsiler hiç möwsümde hem ýörgünliligini ýitirmeýär. Islendik adamyň egin-eşikleriniň arasynda jinsiler bardyr. Çünki bular gündelik geýmek üçin iň ykjam hem ýörgünli egin-eşik hasaplanylýar. Eger-de jinsileriň materialy berk, jana rahat bolsa-ha, olary sport türgenleşiklerine hem geýip bolýar.

MAVI brendiniň jinsileri berklik hem jana rahatlyk babatda bu synaglardan geçdi. Birnäçe marketing kompaniýalarynyň geçiren barlaglarynyň netijesine görä, Mavi brendi jinsi markalarynyň içinde iň meşhury hem iň köp saýlanýany hasaplanýar. Bu brendiň jinsileri Türkmenistanda hem meşhurdyr.
Täzelikde MAVI brendiniň Aşgabatdaky dükany ÄHLI HARYTLARYNA 30%-den 80%-e çenli arzanlaşyk yglan etdi.
MAVI brendiniň resmi dükany Aşgabatda «Berkarar» söwda-dynç alyş merkeziniň 2-nji gatynda hereket edýär.
MAVI dükany erkekler hem-de zenanlar üçin bölümlerinde möwsüme görä köýnekleriň, jinsileriň, aksessuarlaryň giň toplumyny amatly bahadan hödürleýär.
Dükan şäher içine eltip bermek hyzmatyny mugt ýerine ýetirýär. Şeýle hem Türkmenistanyň islendik ýerine eltip bermek hyzmaty bar.
Dükanlarda tölegler nagt hem nagt däl görnüşde kabul edilýär.
Mavi we başga-da köp sanly brendleriň egin-eşiklerini Asmanshop onlaýn söwda platformasyndan hem aňsatlyk bilen sargyt edip bilersiňiz.

Saýt: asmanexpress.com/shop/tm
«Berkarar» söwda-dynç alyş merkeziniň 2-nji gaty, MAVI dükany
Telefon:
+99361643987


düýn 20:54
47695

Erkekler üçin nähili sowgat almaly? Avva, Mavi, Altinyildiz amatly teklip bilen ýüzlenýär

Erkekler üçin brend egin-eşikleriň dükany bolan Avva, Mavi we Altinyildiz dükanlarynda uly arzanlaşyklar yglan edildi. AVVA dükanynda Parfýum – 199 m; Switer – 199 m; Sweatshirt – 199 m; Köýnek – 99 m; Kemer –...

19.02.2024 08:04
26213

Türkmenistanda şu hepdäniň dowamynda garaşylýan howa maglumaty (19.02 - 25.02)

Türkmenistanyň Gidrometeorologiýa baradaky gullugy ýurdumyzda şu hepdäniň dowamynda boljak howanyň ýagdaýy barada maglumat berdi: Aşgabatda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda...

17.02.2024 19:24
121509

LC Waikiki-de 1 alana 1-i mugt ýa-da bir harydy 50% arzan alyp bolýan aksiýa geçirilýär

LC Waikiki brendiniň Aşgabatdaky resmi dükanynda täsin aksiýa geçirilýär. Islendik adam dükandan 1 haryt alana 1-i mugt aksiýasyndan ýa-da ähli harytlara 50% arzanladyş aksiýasyndan peýdalanyp biler. Şeýle hem...

17.02.2024 16:52
7319

Arzan himiýa harytlarynyň onlaýn dükany bolan OWAL eltip bermek hyzmatyny arzanlatdy

Öý hem hojalyk himiýa harytlaryny bazar bahasyndan hem arzan  satyn alyp bolýan OWAL onlaýn dükany eltip bermek hyzmatyny arzanlatdy. Onlaýn dükandan: 250 manada çenli söwda edene, eltip bermek hyzmatynyň bahasy...