Amazon harytlary goşgular we balladalar bilen suratlandyrýan emeli aňy işe girizdi

  • 22.01.2024 13:07
  • 2326
Amazon harytlary goşgular we balladalar bilen suratlandyrýan emeli aňy işe girizdi

Amerikan tehnologiýa korporasiýasy Amazon kompaniýanyň söwda onlaýn platformasynda alyjylaryň önümler baradaky soraglaryna jogap berip bilýän generatiw emeli aňa esaslanýan guraly işe girizdi. Bu barada CNBC ýaýlymy habar berýär.

Marketpleýsiň ykjam goşundysyndaky täze funksiýa emeli aňyň kömegi bilen ulanyjy synlaryndan we görkezilen aýratynlyklardan belli bir harydyň esasy aýratynlyklaryny jemlemäge mümkinçilik berýär.
Amazon-yň wirtual kömekçisi ChatGPT çat-boty ýaly adam bilen söhbetdeşligi alyp barmasa-da, ol döredijilik tekliplerine jogap berýär. Mysal üçin, ondan ol ýa-da beýleki bir harydyň aýratynlyklaryna bagyşlanan aýdym, goşgy ýa-da erteki ýazmagy sorap bolar. Žurnalistlere emeli aňdan “Ýyldyz söweşijilerinden” master Ýodanyň sözleýiş stilinde gyş kurtkasy barada hekaýa almak başartdy.
Soňky aýlarda Amazon öz saýtynda birnäçe emeli aň gurallaryny hödürledi. Geçen ýylyň iýun aýynda kompaniýa emeli aň tarapyndan döredilen önümleriň synlaryny synagdan geçirip başlady hem-de üçünji tarap satyjylar üçin emeli aň funksiýalaryny işe girizdi.


14.02.2024 01:12
2201

Google emeli aň pudagynda mugt bilim üçin onlarça million ýewro sarp eder

Google tehnologiýa ägirdi Ýewropada we beýleki ýurtlarda emeli aň bilen işlemek başarnyklarynyň öwredilmegine 25 mln ýewro gönükdirmek meýilnamasyny yglan etdi. Bu barada korporasiýanyň resmi blogyna salgylanyp...

13.02.2024 23:46
3376

Burger King GigaChat-yň resepti esasynda burger taýýarlamaga razy boldy

«GigaChat» emeli aň modelini işläp düzüjiler «Burger King» tiz tagam zynjyryna «dünýädäki ilkinji emeli aň wopperini» döretmegi teklip etdiler. Bu barada «Rambler» habar berýär. Ondan öň «GigaChat» emeli aň ulgamy...

06.02.2024 14:02
1539

Google-yň Bard emeli aň boty Gemini adyny alar we Android programmasyna eýe bolar

Google emeli aň esasly Bard çat-botunyň adyny üýtgetmek isleýär. Kompaniýa ony Gemini diýip atlandyrmak we neýroulgam bilen aragatnaşyk saklamaga mümkinçilik berýän aýratyn Android programmasyny çykarmak kararyna...

04.02.2024 21:22
9810

Neýroulgam russiýaly programmist üçin gelinlik saýlady

Programmist Aleksandr Žadan neýroulgama öz adyndan gyzlar bilen gepleşmegi öwretdi. Netijede, algoritm tanyşlyk sahypasyny ulanýan bäş müň gyzdan oňa gelinlik saýlady. «Ilkibaşda kynçylyklar ýüze çykýardy, sebäbi...