“Eşretli Mebel” islege görä dürli ölçegdäki ýokary hilli mebelleri ýasamak hyzmatyny hödürleýär

 • 19.01.2024 14:58
 • 4345
“Eşretli Mebel” islege görä dürli ölçegdäki ýokary hilli mebelleri ýasamak hyzmatyny hödürleýär

Döwrebap äheňdäki mebelleri ýasatmak isleýäňizmi?
Onda “Eşretli Mebel” ýokary hilli hem ygtybarly mebel hyzmatlaryny hödürleýär.

 

“Eşretli Mebel” dürli ölçeglerdäki ýaşaýyş jaýlara niýetlenen:

 • spalnyý garniturlary
 • aşhana (kuhnýa) mebellerini
 • stol mebelleri
 • şkaflary
 • girelge mebellerini
 • hammam otag üçin mebelleri
 • lestnisalary
 • TV postawkalary
 • çaga otaglary üçin mebelleri
 • ofis mebelleri
 • dükanlar üçin ýörite mebelleri we ş.m. beýleki mebelleri ýasap berýär.

 

Döwrebap içki we daşky gapylary ýasamak hyzmaty hem bar.
Hödürlenýän mebeller berkligi, özboluşly bezegi, reňk sazlaşygy, dünýä ölçeglerine laýyklygy, ekologiýa arassalygy bilen tapawutlanýar.
“Eşretli Mebel” müşderileriniň isleglerini öwrenip, şolara laýyk geljek mebelleri hödürleýär. Munda öýüň bezeg sazlaşygyna we gurluş
aýratynlygyna üns berilýär.

“Eşretli Mebel” buýurmalar esasynda ölçeglerini alyp gaýdýar, şeýle hem eltip we gurnap bermek işlerini ýerine ýetirýär.
Şeýle hem “Eşretli Mebel” müşderiniň islegine laýyklykda, interýer bezeglerini, dizaýn taslamalaryny ýerine ýetirýär.

Salgysy: Aşgabat şäheri
Habarlaşmak üçin:
Tel: 561135;
661097.
TmCars Biznes: Eşretli Mebel


düýn 19:15
4340

Asmanexpress-den harytlary bazar bahasyndan sargyt edip bolýar

Siz bazara näme üçin gidýäňiz? Gündelik zerur harytlaryňyzy lomaý bahadan almak üçinmi? Eger-de, bazardan gidip satyn aljak harydyňyzy lomaý bahadan öýde oturan ýeriňizde sargyt edip bolýar, üstesine sanlyja minutlarda...

26.02.2024 09:16
18465

Türkmenistanda hepdelik howa maglumaty (26.02 - 03.03)

Türkmenistanyň Gidrometeorologiýa baradaky gullugy ýurdumyzda şu hepdäniň dowamynda boljak howanyň ýagdaýy barada maglumat berdi: Aşgabatda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, hepdäniň başynda we ikinji ýarymynda...

25.02.2024 19:49
123553

Sowuk günlerde egin-eşikleri brend dükanlardan onlaýn satyn alyň

Howanyň aşa sowuk günlerinde özüňize gerek egin-eşikleri asmanexpress.com/shop/tm onlaýn dükanyndan onlaýn satyn alyp bolýar.  “Berkarar” söwda we medeni dynç alyş merkezinde ýerleşýän Avva, LC Waikiki, Flo, Hagi...

24.02.2024 15:10
124463

Asmanexpress-de gök önümlerde nobatdaky dynç günki arzanlaşyklar başlandy

Howanyň sowuk, ýagynly günlerinde mümkin boldugyndan öýde oturmak saglygyňyz üçin peýdalydyr. Gerek harytlaryň gapyňyza gysga wagtda we arzan bahadan eltilmegini bolsa Asmanexpress üpjün eder. Asmanexpress, däp...