«Täsin Möý-adam» komiksiniň ilkinji sany auksionda 1,38 million dollara satyldy

  • 18.01.2024 17:41
  • 5767
«Täsin Möý-adam» komiksiniň ilkinji sany auksionda 1,38 million dollara satyldy

1963-nji ýylyň mart aýynda çykan «Täsin Möý-adam» komiksiniň 1-nji sany auksionda rekord derejede 1,38 million dollara satyldy. Bu barada mail.ru UPI neşirine salgylanyp habar berýär. Bu neşir komiksleri bahalandyrýan we tertipleşdirýän «Certified Guaranty Company»  kompaniýasynyň 9,8 ballyna mynasyp bolan we durky ajaýyp görnüşde saklanyp galan iki nusganyň biridir.

Söwda «Heritage Auctions» kompaniýasy tarapyndan geçirildi. Möý-adam baradaky hekaýanyň ilkinji sany üçin alnan mukdar guramanyň öňki rekordyny täzeledi. Öňki rekord bir komiks üçin 520 380 dollardy. Suratkeş Stiw Ditko we ssenarist Sten Li tarapyndan döredilen «Täsin Möý-adam» komiksiniň 1-nji sany ýokary synp mekdep okuwçysy Piter Parker bilen dünýäniň ilkinji gezek tanyşmagyndan ýedi aý soň kiosklarda peýda boldy.
Ol ilkinji gezek «Amazing Fantasy» neşirleriniň birinde peýda boldy. Möý-adam baradaky hekaýanyň ilkinji sany 1963-nji ýylda bary-ýogy 12 sente satyldy. Onda gahryman meşhur Fantastik dörtlük bilen tanyşýar we Hameleona garşy göreşýär.

düýn 23:59
133

Mettýu MakKonahi we Amerika Ferrera çagalary ýangyn zolagyndan halas etmek baradaky dramada baş keşbi janlandyrarlar

“Ýitirilen awtobus” atly täze dramada Mettýu MakKonahi we Amerika Ferrera çagalary tokaý ýangyny zolagyndan halas eden gahrymanlaryň keşbini ýerine ýetirer. Film Kaliforniýada 2018-nji ýylda ştatyň taryhynda iň...

düýn 23:58
113

“Sezar” baýragynyň ýeňijileri yglan edildi. Ýylyň ýeňijisi “Aşak gaçyşyň  anatomiýasy” boldy

Fransiýanyň Kinematografiýa sungaty akademiýasy Sezar baýragynyň ýeňijilerini yglan etdi. 49-njy baýrak gowşurylyş dabarasy 24-nji fewralda Parižiň “Olimpiýa” teatrynda geçirildi diýip, Variety neşiri habar berýär...

düýn 09:53
6092

Tom Kruz Oskar baýragynyň eýesi Alehandro Inýarritunyň täze filminde oýnar

“Missiýany ýerine ýetirmek mümkin däl” filminiň gahrymany Tom Kruz drama kinosyna gaýdyp gelýär: aktýor Oskar baýragyna eýe bolan režissýor Alehandro Gonsales Inýarritunyň (“Guş-adam”, “Diri galan”) täze filminde...

düýn 09:52
18983

Kongoly “göze ilmezek” guşuň ilkinji suraty peýda boldy. Ol "ýitirilen" görnüşleriň sanawyna girizilipdi

Kongoda geçirilen ekspedisiýa 20 ýyllap göze ilmän galan sary hüpükli, tuwulga kelle guşuň (Prionops alberti) seýrek görnüşini bellige aldy. Açyk sary “tuwulgaly” gara guş öň “ýitirilen” diýip hasaplanýardy. "Haýtek"...