elin.him ykjam goşundysyndan hojalyk himiýa harytlaryny lomaý bahadan alyp bolýar

  • 16.01.2024 18:03
  • 8719
elin.him ykjam goşundysyndan hojalyk himiýa harytlaryny lomaý bahadan alyp bolýar

Öýde ýa işde gerek bolan himiýa harytlaryny heniz hem bazara gidip alýaňyzmy?
elin.him” ykjam goşundysy hojalykda we işde gerek bolan himiýa, arassaçylyk serişdeleriniň giň toplumyny lomaý bahadan hödürleýär. Size diňe ykjam goşundyny telefonyňyza ýükläp alyp, gerek harydyňyzy belläýmek galýar.

“elin.him” ykjam goşundysy Russiýanyň, Türkiýäniň, Eýranyň, Awstraliýanyň, Indoneziýanyň we beýleki ýurtlaryň iň ýokary hilli harytlaryny lomaý bahadan bir ýerde hödürleýär. Ykjam goşundyda Türkmenistanda öndürilen himiýa harytlary hem bar.
Umumylykda, “elin.him” ykjam goşundysynda 5 müňden gowrak haryt bar. Olaryň sany gün-günden artýar.
Islendik adam gerek harydyny ykjam goşundynyň “Brendler” bölüminden hem ýa-da gözleg meýdançasyna ýazyp hem gözläp biler.

Ykjam goşundyda ähli harytlar bahalary we suratlary bilen ýerleşdirilipdir.
Sargytlar 2 sagadyň dowamynda müşderä gowşurylýar.
Eltip bermek hyzmaty her gün sagat 10:00-dan 22:00-a çenli hereket edýär.
Eltip bermeklik Änew bilen Büzmeýin aralygynda ýerine ýetirilýär. Şäher içine eltip bermegiň bahasy 20 manat.
“elin.him” ykjam goşundysy ýükläp almak üçin Play Market-de we AppStore-de elýeterlidir.
Ykjam goşundyda diňe resmi dilerlerden alynýan harytlar hödürlenilýär.
Harytlary gelip görüp almak isleýänler üçin bolsa, şäher merkezinde dükan hem hereket edýär.
Harytlaryň giň toplumyny Instagram we TikTok sahypalaryndan hem sargyt edip bilersiňiz.

“elin.him” ykjam goşundysy ýükläp almak üçin şu salgylara basyň: Play Market we AppStore.

Salgysy: Aşgabat ş., A.Gowşudow, 55 (köne meduniwersitetiň ýany)
Habarlaşmak üçin telefonlar:
+99363 92-12-17;
+99364 46-63-63.
Instagram: @elin.him
TikTok: @elin.him


düýn 19:49
38579

Sowuk günlerde egin-eşikleri brend dükanlardan onlaýn satyn alyň

Howanyň aşa sowuk günlerinde özüňize gerek egin-eşikleri asmanexpress.com/shop/tm onlaýn dükanyndan onlaýn satyn alyp bolýar.  “Berkarar” söwda we medeni dynç alyş merkezinde ýerleşýän Avva, LC Waikiki, Flo, Hagi...

24.02.2024 15:10
121792

Asmanexpress-de gök önümlerde nobatdaky dynç günki arzanlaşyklar başlandy

Howanyň sowuk, ýagynly günlerinde mümkin boldugyndan öýde oturmak saglygyňyz üçin peýdalydyr. Gerek harytlaryň gapyňyza gysga wagtda we arzan bahadan eltilmegini bolsa Asmanexpress üpjün eder. Asmanexpress, däp...

22.02.2024 18:39
89972

Brend egin-eşikler iň gowy sowgat bolup biler

Baýramçylykda ýakynlaryňa “Näme sowgat almaly?” diýen sowal hemmelerde bolsa gerek. Ýakynlaryňyzyň göwnünden turjak sowgady tapmak welin hemmeler üçin aňsat däl. Bu ýagdaýda brend egin-eşik dükanlary amatly tekliplerini...

22.02.2024 17:04
74622

FotoLab ykjam goşundysynda islän suratyňy telefon çehollaryna çap etdirip bolýar. Özi hem onlaýn

Telefon çeholyňyza üýtgeşik, özboluşly suraty çap etdirmek isleýäňizmi? Onda FotoLab ykjam goşundysy islendik suratlaryňyzy telefon çehollaryna çap etmek hyzmatyny hödürleýär. Bu ykjam goşundynyň üsti bilen arzuwyňyzdaky...