Türkmenistanda Aw baýlyklarynyň döwlet kadastryny ýöretmegiň tertibi tassyklanyldy

  • 11.01.2024 13:45
  • 14474
Türkmenistanda Aw baýlyklarynyň döwlet kadastryny ýöretmegiň tertibi tassyklanyldy

Türkmenistanyň Daşky gurşawy goramak ministri Aw baýlyklarynyň döwlet kadastryny ýöretmegiň tertibini tassyklady. Degişli hukuk resminamasy 2024-nji ýylyň 4-nji ýanwarynda Türkmenistanyň Adalat ministrligi tarapyndan döwlet belligine alyndy.

Bu Tertip Türkmenistanyň çägindäki aw baýlyklary baradaky maglumatlary bir umumy resminama toplamagyň, jemlemegiň, peýdalanmagyň we ulgamlaşdyrmagyň tertibini kesgitleýär.
Aw baýlyklarynyň döwlet kadastry - aw baýlyklary baradaky maglumatlary ulgamlaşdyryp özünde  jemleýän (kitap we elektron görnüşinde) resminamadyr. 
Aw baýlyklarynyň döwlet kadastry Ygtyýarlandyrylan edara tarapyndan aw baýlyklaryna gözegçilik edýän Ygtyýarlandyrylan edaranyň garamagyndaky goraghanalaryň, aw meýdanlaryndan peýdalanyjylaryň, aw hojalygyny ýöredijileriň, Türkmenistanyň Awçylarynyň we balykçylarynyň birleşen jemgyýetiniň her aýda aw baýlyklarynyň görnüşleriniň geografik ýaýraýşy, aw baýlyklarynyň görnüşleriniň mukdary, aw baýlyklarynyň hil häsiýetnamalary, aw baýlyklaryny durnukly peýdalanmak we aw baýlyklarynyň goragy bilen baglanyşykly ýerine ýetirýän işleri barada berýän maglumatlarynyň esasynda ulgam boýunça ýeke-täk görnüşde alnyp barylýar.
Döwlet kadastryna girizilýän maglumatlar gyzyklanýan şahslar üçin elýeter bolmalydyr. Gyzyklanýan şahslaryň resmi ýüz tutmalary esasynda Ygtyýarlandyrylan edara Döwlet kadastryndan soralýan maglumatlary bir aýyň dowamynda berýär.

Resminamanyň doly teksti bilen şu salgydan tanşyp bilersiňiz.


şu gün 07:44
24

Türkmenistanda BMG bilen hususy pudagyň hyzmatdaşlyk meýdançasy işe girizildi

BMG-niň Aşgabat şäherindäki binasynda, telekeçiligiň we esasy gyzyklanýan taraplaryň milli ösüş maksatlary, 2030-njy ýyla çenli döwür üçin gün tertibi we Durnukly ösüş maksatlary babatynda ileri tutulýan ugurlary...

27.02.2024 19:36
3714

Aşgabatda Merkezi Aziýa ýurtlarynyň Daşky gurşawy goramak ministrleriniň ýokary derejeli duşuşygy geçiriler

26-njy fewralda Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunbasary M.Bäşimowa ÝHHG-niň Aşgabatdaky merkeziniň ýolbaşçysy, ilçi J.MakGregor bilen duşuşdy. Türkmenistanyň DIM-niň habar bermegine görä, gepleşikleriň...

27.02.2024 19:32
6348

Lapis Lazuli ulag geçelgesiniň wekilleri Aşgabatda duşuşyk geçirerler

26-njy fewralda Türkmenistanyň we Owganystanyň daşary syýasat edaralarynyň ýolbaşçylarynyň Aşgabatda geçiren duşuşyklarynyň barşynda “Lapis Lazuli” ulag geçelgesini ösdürmegiň meseleleri maslahatlaşyldy. Hususan...

27.02.2024 10:02
4707

24-nji maýda Aşgabatda GDA-nyň Hökümet Baştutanlarynyň duşuşygy geçiriler

27-nji fewralda Minskide GDA agza döwletleriň hemişelik ygtyýarly wekilleriniň Geňeşiniň nobatdaky mejlisi geçiriler. Mejlisiň gün tertibinde GDA-nyň Döwlet Baştutanlarynyň Geňeşiniň, Hökümet Baştutanlarynyň Geňeşiniň...