AVVA dükanyna egin-eşikleriň täze tapgyry geldi. 70% arzanlaşyk dowam edýär

  • 09.01.2024 21:15
  • 12663
AVVA dükanyna egin-eşikleriň täze tapgyry geldi. 70% arzanlaşyk dowam edýär

AVVA egin-eşik brendiniň Aşgabatdaky dükanyna egin-eşikleriň täze tapgyry geldi. Dükanda rekord aksiýa - ähli harytlar 70% arzanlaşyk dowam edýär.

Täze gelen kolleksiýanyň içinde erkekler üçin kostýumlaryň, switerleriň, jinsileriň, köýnekleriň, balaklaryň, köwüşleriň we beýleki egin-eşikleriň dürli görnüşleri bar.
AVVA brendiniň önümleri dünýä ýüzünde, şol sanda ABŞ-da, Germaniýada, Russiýada, Rumyniýada, Müsürde, Marokkoda, Özbegistanda giňden ýaýrandyr. Dünýäde müňlerçe dükan bu brendiň önümlerini alyp satýar. AVVA brendi önümlerinde diňe tebigy materiallary ulanýar hem-de döwrebap modany yzarlaýar.
Brendiň egin-eşikleri ýokary hilli matalardan öndürilip, olar jana rahatlygy, reňkleriniň döwrebaplygy bilen tapawutlanýar. Bu dükandan islendik adam göwnünden turjak eşigi tapyp biler.
AVVA egin-eşiklerine geýinen adam — bu stiliň hem modanyň nusgasy diýmekdir.
AVVA brendiniň resmi dükanlary Aşgabatda «Parahat» bazarynda (Mir bazary) hem-de «Berkarar» söwda-dynç alyş bazarynda ýerleşýär.
Avva brendiniň egin-eşiklerini Asmanexspress ykjam goşundysynyň Asmanshop bölüminden onlaýn gözden geçirip, öýde geýip görmek üçin sargyt edip bilersiňiz.

Saýt: asmanexpress.com/shop/tm
Telefonlar:
+99364 64-68-68
+99364 75-13-20

düýn 19:15
4340

Asmanexpress-den harytlary bazar bahasyndan sargyt edip bolýar

Siz bazara näme üçin gidýäňiz? Gündelik zerur harytlaryňyzy lomaý bahadan almak üçinmi? Eger-de, bazardan gidip satyn aljak harydyňyzy lomaý bahadan öýde oturan ýeriňizde sargyt edip bolýar, üstesine sanlyja minutlarda...

26.02.2024 12:29
2160

Jo JIRARD, «Islän zadyňy islendik birine nädip satmaly» (37-nji bölüm)

Dowamy. Beýleki bölümleri şu salgylardan okap bilersiňiz: Giriş — 1-nji bölüm 2-nji bölüm 3-nji bölüm 4-nji bölüm 5-nji bölüm 6-njy bölüm 7-nji bölüm 8-nji bölüm 9-njy bölüm 10-njy bölüm 11-nji bölüm 12-nji bölüm...

26.02.2024 09:16
18465

Türkmenistanda hepdelik howa maglumaty (26.02 - 03.03)

Türkmenistanyň Gidrometeorologiýa baradaky gullugy ýurdumyzda şu hepdäniň dowamynda boljak howanyň ýagdaýy barada maglumat berdi: Aşgabatda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, hepdäniň başynda we ikinji ýarymynda...

25.02.2024 19:49
123553

Sowuk günlerde egin-eşikleri brend dükanlardan onlaýn satyn alyň

Howanyň aşa sowuk günlerinde özüňize gerek egin-eşikleri asmanexpress.com/shop/tm onlaýn dükanyndan onlaýn satyn alyp bolýar.  “Berkarar” söwda we medeni dynç alyş merkezinde ýerleşýän Avva, LC Waikiki, Flo, Hagi...